منبع   ۱۶ موضوع   ۱۱ دنبال کننده   ۰
ایرج افشار
143
172
PDF PDF
333
240
PDF PDF
386
299
PDF PDF
641
393
PDF PDF
811
578
PDF PDF
818
559
PDF PDF
769
935
PDF PDF
472
334
PDF PDF
815
3098
PDF PDF
689
472
PDF PDF
740
609
PDF PDF
547
428
PDF PDF
968
717
PDF PDF
913
616
PDF PDF

عنوانیادگارهای یزد: معرفی ابنیه تاریخی و آثار باستانی شهر یزد (ضمیمه جلد دوم)

نویسندهایرج افشار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات آثار ادیب قاسمی کرمانی؛ نیستان، خارستان، لغات تازه، آتش زنه، تاریخ تلگرافی به پیوست سفره سبزی و لبلبونامه

مصححایرج افشار

نویسندهقاسم ادیب کرمانی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپکرمان

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر میهنی؛ متن بازمانده از قرن ششم هجری

نویسندهمولف ناشناس

مصححایرج افشار

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامع جعفری؛ تاریخ یزد در دوران نادری، زندی و عصر سلطنت فتحعلی شاه

مصححایرج افشار

نویسندهمحمد جعفر بن محمدحسین نائینی متخلص به «طرب»

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتابخانه‌های ایران و مقدمه‌ای درباره کتابخانه‌های قدیم

نویسندهایرج افشار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشراداره کل نگارش وزارت آموزش و پرورش

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارش ها و نامه های دیوانی و نظامی امیرنظام گروسی

به کوششایرج افشار

نویسندهحسنعلی خان امیرنظام گروسی

موضوعنثر/نامه‌نگاری

مکان چاپتهران

ناشرمجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانآثار درویش محمد طبسی

به کوششایرج افشار, محمد تقی دانش پژوه

نویسندهدرویش محمد بن علی شاه قصاب طبسی گیلکی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , نثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات خانقاه نعمت اللهی

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی