منبع   ۱۴ موضوع   ۹ دنبال کننده   ۰
ایرج افشار
236
215
PDF PDF
446
304
PDF PDF
633
485
PDF PDF
584
432
PDF PDF
609
517
PDF PDF
379
300
PDF PDF
729
3029
PDF PDF
577
418
PDF PDF
612
561
PDF PDF
448
370
PDF PDF
842
542
PDF PDF
802
534
PDF PDF

عنوانکلیات آثار ادیب قاسمی کرمانی؛ نیستان، خارستان، لغات تازه، آتش زنه، تاریخ تلگرافی به پیوست سفره سبزی و لبلبونامه

مصححایرج افشار

نویسندهقاسم ادیب کرمانی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپکرمان

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر میهنی؛ متن بازمانده از قرن ششم هجری

نویسندهمولف ناشناس

مصححایرج افشار

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامع جعفری؛ تاریخ یزد در دوران نادری، زندی و عصر سلطنت فتحعلی شاه

مصححایرج افشار

نویسندهمحمد جعفر بن محمدحسین نائینی متخلص به «طرب»

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتابخانه‌های ایران و مقدمه‌ای درباره کتابخانه‌های قدیم

نویسندهایرج افشار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشراداره کل نگارش وزارت آموزش و پرورش

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارش ها و نامه های دیوانی و نظامی امیرنظام گروسی

به کوششایرج افشار

نویسندهحسنعلی خان امیرنظام گروسی

موضوعنثر/نامه‌نگاری

مکان چاپتهران

ناشرمجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانآثار درویش محمد طبسی

به کوششایرج افشار, محمد تقی دانش پژوه

نویسندهدرویش محمد بن علی شاه قصاب طبسی گیلکی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , نثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات خانقاه نعمت اللهی

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی