منبع   ۹ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۰
ایرج افشار
349
257
PDF PDF
315
274
PDF PDF
684
2992
PDF PDF
532
402
PDF PDF
521
522
PDF PDF
395
343
PDF PDF
779
455
PDF PDF
731
490
PDF PDF

عنوانجامع جعفری؛ تاریخ یزد در دوران نادری، زندی و عصر سلطنت فتحعلی شاه

مصححایرج افشار

نویسندهمحمد جعفر بن محمدحسین نائینی متخلص به «طرب»

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتابخانه‌های ایران و مقدمه‌ای درباره کتابخانه‌های قدیم

نویسندهایرج افشار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشراداره کل نگارش وزارت آموزش و پرورش

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارش ها و نامه های دیوانی و نظامی امیرنظام گروسی

به کوششایرج افشار

نویسندهحسنعلی خان امیرنظام گروسی

موضوعنثر/نامه‌نگاری

مکان چاپتهران

ناشرمجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانآثار درویش محمد طبسی

به کوششایرج افشار, محمد تقی دانش پژوه

نویسندهدرویش محمد بن علی شاه قصاب طبسی گیلکی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , نثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات خانقاه نعمت اللهی

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی