14254
نویسنده
102
موضوع
11447
منبع
مشاهده بیشتر

عنواندیوان رودکی؛ 1098 بیت به دست آمده تا امروز و شرح احوال او

نویسندهعبدالله جعفر بن محمد رودکی

مصححجهانگیر منصور

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دوستان

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحدیقة الشعراء در شرح حال و آثار شاعران و عارفان و صوفیان و هنرمندان و دانشمندان دوره قاجاریه از سال 1200 تا 1300 هجری قمری (جلد سوم)

مصححعبدالحسین نوایی

نویسندهسیداحمد دیوان بیگی شیرازی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرزرین

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحدیقة الشعراء در شرح حال و آثار شاعران و عارفان و صوفیان و هنرمندان و دانشمندان دوره قاجاریه از سال 1200 تا 1300 هجری قمری (جلد دوم)

مصححعبدالحسین نوایی

نویسندهسیداحمد دیوان بیگی شیرازی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرزرین

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی