13949
نویسنده
102
موضوع
11121
منبع
مشاهده بیشتر

عنوانتوتیای چشم خرد؛ اندرز دیروز برای امروز و فردا (بازنویسی قابوس نامه عنصر المعالی همراه با بیان مقاصد موضوعی)

نویسندهپیمان شاهین فر

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپزنجان

ناشرنیکان کتاب

تاریخ چاپ1398 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخطای‌نامه؛ شرح مشاهدات سیدعلی اکبر خطائی معاصر شاه اسماعیل صفوی در چین به پیوست سفرنامه غیاث‌الدین نقاش

مصححایرج افشار

نویسندهعلی اکبر خطائی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات آسیا

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی