16167
نویسنده
105
موضوع
13401
منبع
مشاهده بیشتر

عنوانایران و ماوراء النهر در نوشته های چینی و مغولی سده های میانه (جستارهای تاریخی و جغرافیایی)

مترجمهاشم رجب زاده

نویسندهامیلی و. برتشنایدر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان

نویسندهمهدی فرهانی منفرد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر دفاع از روشنفکران (با سه مقدمه از مترجم فرانسوا شاتله و دکتر مصطفی رحیمی؛ به انضمام من متهم میکنم از امیل زولا)

مترجمرضا سید حسینی

نویسندهژان پل سارتر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارت نیلوفر

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی