بوستان، همتای جاودانه‌ی گلستان، با این تفاوت که منظوم است. این منظومه‌ی چهارهزار بیتی همانند گلستان داستان به داستان و مواعظ شیرینی در آغاز یا انجام هر داستان در آن آمده است. وزن این منظومه، همانند شاهنامه‌ی فردوسی (بحرمتقارب) است. این اثر درخشان هم‌مانند گلستان مخاطب عام و خاص دارد و مطبوع هر طبعی است، و بیش از هفتصد سال است که در اقلیم فارسی زبان (علاوه بر ایران، شبه قاره‌ی هند، افغانستان و آسیای میانه به ویژه سمرقند و بخارا و تاجیکستان) در مکتب‌خانه‌ها و سپس در عصر جدید در آموزشگاه‌ها و مدارس عالی و دانشکده‌ها کتاب درسی آموزشی است و مهمترین درسی که می‌دهد درس زندگی است. بوستان مشتمل بر 10 باب است : 1. در عدل و تدبیر و رای 2. در احسان 3. در عشق و مستی و شور 4. در تواضع 5. در رضا 6. در قناعت 7. در عالم تربیت 8. در شکر بر عافیت 9. در توبه و راه صواب 10 .در مناجات و ختم کتاب.

منابع مشابه بیشتر ...

6651d82c8f2b8.jpg

شیوه شهرآشوبی (ده رساله‌ی عرفانی، فلسفی و سیاسی در شناخت منش و کنش شعر، اندیشه و زندگی حافظ)

محمد قراگوزلو

کتاب متضمن ده رساله عرفانی، فلسفی و سیاسی در شناخت شعر، اندیشه و زندگی حافظ شیرازی است .نگارنده درباره حافظ چنین خاطر نشان می‌کند" :برخلاف کسانی که حافظ را شاعری سیاسی نمی‌دانند و او را تا حد قدیسین به عرش اعلی می‌برند، که حافظ نه تنها شاعری سیاسی است، بلکه در مبانی جهان‌شناسی و اصول فکری سیاسی، اجتماعی خود از چارچوب اندیشه‌ای مشخص پیروی می‌کند .حافظ به هر پدیده و مفهومی جز وحدت وجود عشق به دیده تردید می‌نگرد و خود را در موضع انتقاد...قرار می‌دهد...او در مقابل ناهنجاری‌های اجتماعی روزگار زبان به اعتراض می‌گشاید و گاه تا آن جا پیش می‌رود که حتی دست به نقد ساختارهای حاکم و سرشت و روش آدمیان زمانه خود می‌زند و ."...

66436ea35e667.jpg

نخلبند شعرا: مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی، کرمان، ... 23 الی 26 مهرماه 1370 - جلد دوم

احمد امیری خراسانی

در جلد دوم از مجموعه "نخلبند شعرا "که شامل مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی است 42مقاله جمع آمده که مشخصات پاره‌ای از آنها بدین قرار است" :نقد و تحلیلی بر همای و همایون خواجو/ سید محمود طباطبایی"، "پی‌ریز غزل قرن هشتم/ محمود عبادیان"، "اسطوره به روایت خواجوی کرمانی/ کتایون مزداپور"، "تقابل زبان شناختی عناصر صوری و محتوای در سبک خواجو/ مهرانگیز نوبهار"، "مروری بر غزل‌های حضریات صنایع الکمال/ عبدالوهاب نورانی وصال"، "مسافرت‌های خواجو/ سعید نیاز کرمانی "و "خواجوی کرمانی و چین/ هوی جانگ ."

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

63f608bdef146.jpg

سعدی نامه یا بوستان (برای سیکل اول مدارس متوسطه)

مصلح‌الدین سعدی شیرازی

بوستان سعدی منظومه‌ای است اخلاقی در بحر متقارب مقصور و در حدود چهار هزار بیت. نام این کتاب در نسخ قدیم «سعدی نامه» نوشته شده و شاید تسمیه آن به بوستان بعد از وقات سعدی از طرف دیگران به مناسبت نام «گلستان» بوده است. این منظومه گرانبها در زمان حکمرانی اتابک ابوبکر بن سعد زنگی در شیراز به اتمام رسیده است. بوستان که اولین شاهکار اخلاقی حضرت شیخ بزرگوار است، حاوی مضامین عالیه عرفانی و حکمتی و متضمن کنایات و استعارات بلیغ شاعرانه است و مانند گلستان به ابوابی تقسیم شده است. این کتاب برای دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان آماده شده و فهرستی جامع که راهنمای تمام حکایات است نیز آورده شده است.

مشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/آثار سعدی
کتاب
60fd48922ea64.jpg

گلستان برای دبیرستانها

مصلح‌الدین سعدی شیرازی

گلستان نوشته شاعر و نویسنده پر آوازه ایرانی سعدی شیرازی است. به باور بسیاری گلستان سعدی تاثیرگذارترین کتاب نثر در ادبیات فارسی است که در یک دیباچه و هشت باب به نثر مسجع نوشته شده است. بیشتر نوشته های آن کوتاه و به شیوه داستان ها و پندهای اخلاقی است. این کتاب برای دانش آموزان در دبیرستانها گردآوری شده است که در سال 1319 و توسط چاپخانه مجلس چاپ شده است.

نثر/متون کهن
کتاب