83
نویسنده
1
موضوع
89
منبع
نامه نگاری عبارت است از ارسال نوشته‌ای برای فرد یا افراد دیگر جهت برقراری ارتباط و می‌تواند در مورد هر موضوعی باشد، نامه نگاری در گذشته بیشتر به صورت کاغذی بوده اما در عصر جدید نامه های الکترونیکی به تدریج جای نامه نگاری کاغذی را گرفته است. نامه نگاری دارای ارزش ادبی است. برخی از نامه ها به جهت نگارنده و گیرنده، برخی به جهت زمانی که نگاشته شده اند، برخی به دلیل محتوا و مضمون و برخی دیگر به دلیل سبک نگارش و ادبیات به کاررفته در آن دارای ارزش هستند. البته در این سبک انواع دیگری هم وجود دارد که ارتباط چندانی با نامه نگاری ندارند مانند: تلگراف، فکس و... .

عنواننامه ای از بایسنغربن یعقوب بن اوزن حسن آق قوینلو به بایزید دوم سلطان عثمانی

نویسندهمحمد مکری

موضوعنثر/نامه‌نگاری

ناشرگنجینه متون و تحقیقات مذهبی، زبان شناسی و فرهنگ عامه

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبحران دموکراسی در مجلس اول: خاطرات و نامه‌های خصوصی میرزا فضلعلی آقا تبریزی

به کوششغلامحسین میرزاصالح

موضوعنثر/نامه‌نگاری

مکان چاپتهران

ناشرنشر طرح نو

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نامه‌های متبادل بین پادشاهان و سران کشورهای جهان با دربار ایران از تاریخ 17 ژانویه 1807 میلادی تا مارس 1926 میلادی

به کوششخانبابا بیانی

موضوعنثر/نامه‌نگاری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز اسناد وزارت امور خارجه

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر