منبع   ۰ موضوع   ۰ دنبال کننده   ۰
ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی