1063
نویسنده
8
موضوع
742
منبع
مجموعه ای از قوانین و ضوابط حاکم بر واج ها، واژه ها و جمله ها در ساختار و بافت زبان می باشد. به عبارت دیگر دستور زبان مجموعه ای از قواعد و آیین هایی است که اهل زبان آن ها را به طور ناخودآگاه فراگرفته و زبان آموزان برای درک بهتر نوشتار و گفتار آن را می آموزند. در این بخش تلاش شده مجموعه ای از منابع ادبی که در حوزه ی دستور زبان قرار می گیرند در اختیار شما قرار داده شود. دستور زبان یکی از اساسی ترین ارکان ادبیات، در این بخش تحت عناوین سه زیرشاخه ی: دستور زبان فارسی، دستور زبان های دیگر و گویش ها و لهجه ها معرفی و عرضه شده است.

عنوانمجموعه مقالات مردم شناسی، شناسایی گویشهای ایران، کتاب سوم

نویسندهمسعود پورریاحی

موضوعدستور زبان/گویش و لهجه

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مردم شناسی - سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

مجموعه مقالات مردم شناسی، شناسایی گویشهای ایران، کتاب دوم
مسعود پورریاحی طبیه بهزادی کیا
PDF

عنوانمجموعه مقالات مردم شناسی، شناسایی گویشهای ایران، کتاب دوم

نویسندهمسعود پورریاحی, طبیه بهزادی کیا

موضوعدستور زبان/گویش و لهجه

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مردم شناسی - سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور زبان عامیانه فارسی و بررسیهای تازه در دستور زبان فارسی

نویسندهتقی وحیدیان کامیار

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندگرگونی های آوایی واژگان در زبان فارسی؛ جلد چهارم (قلب: افزایش و کاهش)

نویسندهجواد برومندسعید

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپکرمان

ناشرانتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندگرگونی های آوایی واژگان در زبان فارسی؛ جلد سوم (همخوانها: ش ـ ی)

نویسندهجواد برومندسعید

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپکرمان

ناشرانتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندگرگونی های آوایی واژگان در زبان فارسی؛ جلد دوم (همخوانها: ب ـ س)

نویسندهجواد برومندسعید

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپکرمان

ناشرانتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندانش افزا (شامل دستور زبان و نکات املائی و انشائی و تجزیه و ترکیب مقداری عبارت فارسی)

نویسندهسیدمحسن خلیق رضوی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

ناشرچاپخانه چهر

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناندرزنامه بزرگمهر حکیم، متن، آوا نوشت و ترجمه به انگلیسی

مترجمفرهاد آبادانی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر/انگلیسی

مکان چاپاصفهان

ناشرانتشارات دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر