903
نویسنده
8
موضوع
610
منبع
مجموعه ای از قوانین و ضوابط حاکم بر واج ها، واژه ها و جمله ها در ساختار و بافت زبان می باشد. به عبارت دیگر دستور زبان مجموعه ای از قواعد و آیین هایی است که اهل زبان آن ها را به طور ناخودآگاه فراگرفته و زبان آموزان برای درک بهتر نوشتار و گفتار آن را می آموزند. در این بخش تلاش شده مجموعه ای از منابع ادبی که در حوزه ی دستور زبان قرار می گیرند در اختیار شما قرار داده شود. دستور زبان یکی از اساسی ترین ارکان ادبیات، در این بخش تحت عناوین سه زیرشاخه ی: دستور زبان فارسی، دستور زبان های دیگر و گویش ها و لهجه ها معرفی و عرضه شده است.
گنجینه دستنویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی 22 - دست‌نویس ج 5: دینکرت، کتاب پنجم تا نهم
ماهیار نوابی کیخسرو جاماسپ‌اسا
PDF

عنوانگنجینه دستنویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی 22 - دست‌نویس ج 5: دینکرت، کتاب پنجم تا نهم

به کوششماهیار نوابی, کیخسرو جاماسپ‌اسا

موضوعدستور زبان/زبان‌های باستانی

مکان چاپشیراز

ناشرمؤسسه آسیایی دانشگاه پهلوی

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوام‌واژه‌های ایرانی میانه غربی در زبان ارمنی

نویسندهماریا آیوازیان (ترزیان)

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی , دستور زبان/دستور زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگویش‌ آذری (متن و ترجمه و واژه‌نامه رساله روحی انارجانی)

نویسندهرحیم رضازاده ملک

موضوعدستور زبان/گویش و لهجه

مکان چاپتهران

ناشرنشریه انجمن فرهنگ ایران باستان

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

اساس اشتقاق فارسی (جلد نخست)
پاول هرن هاینریش هوبشمان
PDF

عنواناساس اشتقاق فارسی (جلد نخست)

مترجمجلال خالقی مطلق

نویسندهپاول هرن, هاینریش هوبشمان

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

فرهنگ لغات متشابهه و مشتقه به انضمام قواعد مهم املاء و دستور زبان فارسی
PDF

عنوانفرهنگ لغات متشابهه و مشتقه به انضمام قواعد مهم املاء و دستور زبان فارسی

نویسنده

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات آسیا

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر