1098
نویسنده
8
موضوع
778
منبع
مجموعه ای از قوانین و ضوابط حاکم بر واج ها، واژه ها و جمله ها در ساختار و بافت زبان می باشد. به عبارت دیگر دستور زبان مجموعه ای از قواعد و آیین هایی است که اهل زبان آن ها را به طور ناخودآگاه فراگرفته و زبان آموزان برای درک بهتر نوشتار و گفتار آن را می آموزند. در این بخش تلاش شده مجموعه ای از منابع ادبی که در حوزه ی دستور زبان قرار می گیرند در اختیار شما قرار داده شود. دستور زبان یکی از اساسی ترین ارکان ادبیات، در این بخش تحت عناوین سه زیرشاخه ی: دستور زبان فارسی، دستور زبان های دیگر و گویش ها و لهجه ها معرفی و عرضه شده است.

عنوانآموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشروزارت علوم و آموزش عالی

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانراهنمای تعلیم املاء و انشاء (برای دوره اول متوسطه بضمیمه آخرین املاءها و بهترین انشاءهای تصحیح شده امتحانات نهائی سال سوم متوسطه سراسر کشور با آثاری از نویسندگان معروف)

نویسندهاحمد کوشا

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

ناشرمولف

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور زبان فارسی (یا قواعدی جامع و مختصر از فن درست گفتن و درست نوشتن فارسی برای دبیرستانها)

نویسندهایرج دهقان

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1323 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر