1084
نویسنده
8
موضوع
763
منبع
مجموعه ای از قوانین و ضوابط حاکم بر واج ها، واژه ها و جمله ها در ساختار و بافت زبان می باشد. به عبارت دیگر دستور زبان مجموعه ای از قواعد و آیین هایی است که اهل زبان آن ها را به طور ناخودآگاه فراگرفته و زبان آموزان برای درک بهتر نوشتار و گفتار آن را می آموزند. در این بخش تلاش شده مجموعه ای از منابع ادبی که در حوزه ی دستور زبان قرار می گیرند در اختیار شما قرار داده شود. دستور زبان یکی از اساسی ترین ارکان ادبیات، در این بخش تحت عناوین سه زیرشاخه ی: دستور زبان فارسی، دستور زبان های دیگر و گویش ها و لهجه ها معرفی و عرضه شده است.

عنوانراهنمای تعلیم املاء و انشاء (برای دوره اول متوسطه بضمیمه آخرین املاءها و بهترین انشاءهای تصحیح شده امتحانات نهائی سال سوم متوسطه سراسر کشور با آثاری از نویسندگان معروف)

نویسندهاحمد کوشا

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

ناشرمولف

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور زبان فارسی (یا قواعدی جامع و مختصر از فن درست گفتن و درست نوشتن فارسی برای دبیرستانها)

نویسندهایرج دهقان

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1323 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروش درست نوشتن فارسی (برای استفاده دانش آموزان دبیرستانها و داوطلبان متفرقه سوم و پنجم متوسطه)

نویسندهسیدمحسن خلیق رضوی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی محمدعلی علمی

تاریخ چاپ1330 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتعلیمات دینی ویژه دانش آموزان زرتشتی برای سال سوم دبستانها - بخش دوم

نویسندهموبد رستم شهزادی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات انجمن زرتشتیان تهران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآموزش ادب فارسی (نظام جدید - علوم انسانی) راهنمای دبیران، دانش آموزان و داوطلبان آزمون سراسری

نویسندهروح الله هادی سورمقی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

ناشرنشر شورا

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشناسایی زرتشت، گفتارهایی به فارسی و انگلیسی درباره شناخت زرتشت و آئین او

نویسندهمهربان خداوندی

موضوعدستور زبان/زبان‌های باستانی

ناشرسازمان انتشارات فروهر

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزبان مردم تبریز در سده دهم و یازدهم هجری (بخش دوم رساله مولانا روحی انارجانی)ماهیار

نویسندهماهیار نوابی

موضوعدستور زبان/گویش و لهجه

مکان چاپتبریز

ناشرنشریه دانشکده دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر