1184
نویسنده
6
موضوع
775
منبع
حوزه ی گسترده ادبیات همان طور که خود یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن است قالبی است تا آثار مکتوبِ فرهنگی و تمدنی یک قوم در آن شکل  گیرد و برجای  بماند. مکتوباتی شامل بخش های: امثال و حکم، آداب و رسوم، اسطوره، ادیان و آئین، افسانه و حکایت  که درمجموع نشان دهنده ی وضعیت فرهنگی، تمدنی و ادبی یک اقلیم می باشند.

عنواناساطیر ایران باستان؛ جنگی از اسطوره‌ها و اعتقادات در ایران باستان

نویسندهعصمت عرب گلپایگانی

موضوعفرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات هیرمند

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر