1291
نویسنده
6
موضوع
883
منبع
حوزه ی گسترده ادبیات همان طور که خود یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن است قالبی است تا آثار مکتوبِ فرهنگی و تمدنی یک قوم در آن شکل  گیرد و برجای  بماند. مکتوباتی شامل بخش های: امثال و حکم، آداب و رسوم، اسطوره، ادیان و آئین، افسانه و حکایت  که درمجموع نشان دهنده ی وضعیت فرهنگی، تمدنی و ادبی یک اقلیم می باشند.

عنوانآیین ها و جشن های کهن در ایران امروز: نگرش و پژوهشی مردم شناختی

نویسندهمحمود روح الامینی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادیان و آئین , فرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ

مکان چاپتهران

ناشرآگه

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر