1257
نویسنده
6
موضوع
849
منبع
حوزه ی گسترده ادبیات همان طور که خود یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن است قالبی است تا آثار مکتوبِ فرهنگی و تمدنی یک قوم در آن شکل  گیرد و برجای  بماند. مکتوباتی شامل بخش های: امثال و حکم، آداب و رسوم، اسطوره، ادیان و آئین، افسانه و حکایت  که درمجموع نشان دهنده ی وضعیت فرهنگی، تمدنی و ادبی یک اقلیم می باشند.

عنوانفرهنگ ایرانی و تاثیر ان در تمدن اسلام و عرب (شامل تاریخ فرهنگی ایران در دوره فترت)

نویسندهمحمد محمدی

موضوعفرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه پیمان

تاریخ چاپ1323 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآداب و رسوم مردم سمنان (مثل‌ها، افسانه‌ها، لطیفه‌ها، باورهای عامه، حرف و فنون سنتی)

نویسندهمحمد احمدپناهی سمنانی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانقشنگ‌ترین داستان‌های دنیا (جلد اول): داستان‌هایی از آسیای مرکزی

نویسندهمولف ناشناس

مترجمپروین جلوه نژاد

موضوعفرهنگ و تمدن/افسانه و حکایات

مکان چاپتهران

ناشرچاپار فرزانگان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر