1176
نویسنده
6
موضوع
767
منبع
حوزه ی گسترده ادبیات همان طور که خود یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن است قالبی است تا آثار مکتوبِ فرهنگی و تمدنی یک قوم در آن شکل  گیرد و برجای  بماند. مکتوباتی شامل بخش های: امثال و حکم، آداب و رسوم، اسطوره، ادیان و آئین، افسانه و حکایت  که درمجموع نشان دهنده ی وضعیت فرهنگی، تمدنی و ادبی یک اقلیم می باشند.
بررسی فرهنگی ـ اجتماعی زورخانه‌های تهران
مجید مقتدری محمدرضا مسعود نوری نائینی
PDF

عنوانبررسی فرهنگی ـ اجتماعی زورخانه‌های تهران

به کوششمجید مقتدری, محمدرضا مسعود نوری نائینی

موضوعفرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ

مکان چاپتهران

ناشرشورای عالی فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر