1389
نویسنده
6
موضوع
963
منبع
حوزه ی گسترده ادبیات همان طور که خود یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن است قالبی است تا آثار مکتوبِ فرهنگی و تمدنی یک قوم در آن شکل  گیرد و برجای  بماند. مکتوباتی شامل بخش های: امثال و حکم، آداب و رسوم، اسطوره، ادیان و آئین، افسانه و حکایت  که درمجموع نشان دهنده ی وضعیت فرهنگی، تمدنی و ادبی یک اقلیم می باشند.
پارچه و پوشاک در امثال و حکم فارسی
اعظم قیاسی فاطمه دولت‌آبادی آزاده رحیمی
PDF

عنوانپارچه و پوشاک در امثال و حکم فارسی

نویسندهاعظم قیاسی, فاطمه دولت‌آبادی, آزاده رحیمی

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپتهران

ناشرنشر جمال هنر

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانامثال و حکم مردم هزاره: همراه با شرح، ذکر موارد کاربرد، نظایر و شواهدی از اشعار پارسی

نویسندهمحمدجواد خاوری

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپتهران

ناشرنشر عرفان

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

فرهنگنامه خدایان، دیوان و نمادهای بین‌النهرین باستان (مصور)
جرمی بلک آنتونی گرین
PDF

عنوانفرهنگنامه خدایان، دیوان و نمادهای بین‌النهرین باستان (مصور)

نویسندهجرمی بلک, آنتونی گرین

مترجمپیمان متین

موضوعفرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر