1405
نویسنده
6
موضوع
979
منبع
حوزه ی گسترده ادبیات همان طور که خود یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن است قالبی است تا آثار مکتوبِ فرهنگی و تمدنی یک قوم در آن شکل  گیرد و برجای  بماند. مکتوباتی شامل بخش های: امثال و حکم، آداب و رسوم، اسطوره، ادیان و آئین، افسانه و حکایت  که درمجموع نشان دهنده ی وضعیت فرهنگی، تمدنی و ادبی یک اقلیم می باشند.

عنوانتذكره علوي احوال و اثار 110 يكصد و ده گوينده فارسي زبان در مدح و منقبت علی (ع)

نویسندهرضا ثابتی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادیان و آئین

ناشربنگاه مطبوعاتی افلاطون

تاریخ چاپ1334 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتمدنهای اولیه و باستانشناسی خاستگاه آنها

مترجمهایده معیری

نویسندهگلین دانیل

موضوعفرهنگ و تمدن

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش مالی

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر