1312
نویسنده
6
موضوع
903
منبع
حوزه ی گسترده ادبیات همان طور که خود یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن است قالبی است تا آثار مکتوبِ فرهنگی و تمدنی یک قوم در آن شکل  گیرد و برجای  بماند. مکتوباتی شامل بخش های: امثال و حکم، آداب و رسوم، اسطوره، ادیان و آئین، افسانه و حکایت  که درمجموع نشان دهنده ی وضعیت فرهنگی، تمدنی و ادبی یک اقلیم می باشند.

عنوانضرب المثلها، کنایات و باورهای مردم گرگان (استرآباد قدیم)بخشی از فلکلور منطقه

نویسندهاسدالله معطوفی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ایمان

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانداستان زندگی راشی ربی شلومو اسحاقی، مفسر معروف تورات و تلمود

نویسندهالحانان ایندلمان

مترجمسارا نتن الی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادیان و آئین

ناشرانتشارات انجمن فرهنگی او تصر هتورا ،گنج دانش، ایران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر