1209
نویسنده
6
موضوع
800
منبع
حوزه ی گسترده ادبیات همان طور که خود یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن است قالبی است تا آثار مکتوبِ فرهنگی و تمدنی یک قوم در آن شکل  گیرد و برجای  بماند. مکتوباتی شامل بخش های: امثال و حکم، آداب و رسوم، اسطوره، ادیان و آئین، افسانه و حکایت  که درمجموع نشان دهنده ی وضعیت فرهنگی، تمدنی و ادبی یک اقلیم می باشند.

عنوانسرزمین و مردم گیل و دیلم با گزارشی کوتاه از مبارزات دهقانی مردم سرزمین گیل و دیلم

نویسندهسیدمحمدتقی میرابوالقاسمی

موضوعفرهنگ و تمدن

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرنشر طاعتی

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعصمت نامه یا داستان لورک و مینا

مصححسیدامیرحسن عابدی

نویسندهحمید کلانوری

موضوعفرهنگ و تمدن/افسانه و حکایات

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانقاضی واق واق با مقدمه‌ای به قلم استاد سعید نفیسی راجع به شخصیت نویسنده

نویسندهعبدالحق فاضل

به کوششجلیل رمضانی

موضوعفرهنگ و تمدن/افسانه و حکایات

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه گوتمبرگ

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر