2171
نویسنده
14
موضوع
1676
منبع
ادبیات فارسی هماره آکنده از حضور شاعران، نویسندگان و سخن پردازانی بوده است که با هنر، تفکر و زبان رسای خود در سپهر ادبیات و فرهنگ این مرز و بوم درخشیده اند و آثاری بس شگرف و ارزشمند برای ما، از خود به یادگار نهاده اند. بی هیچ اغراقی انتخاب بهترین ها، از بین این همه همیشه بهترین ها، کاری است دشوار لکن ما در حد توانایی، چهار شاعر برجسته ی ادب فارسی را به عنوان مدخل و نمونه ای (برای ادامه ی این راه) از میان تاریخ درخشان ادبیات کشورمان برگزیده ایم و دراین بخش به ایشان پرداخته ایم. در تقسیم بندی ما، تلاش شده است هرکدام از این چهار بزرگمرد: فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی از دو جنبه ی اشعارشان و پژوهش درباب آنان معرفی و بررسی شوند.
مشاهیر ادبیات فارسی

عنوانراهنمای نقشه جغرافیایی شاهنامه فردوسی

نویسندهحسین شهیدی مازندرانی (بیژن)

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسعدی بر مبنای نسخه‌های خطی پاکستان

نویسندهاحمد منزوی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/پژوهش درباره سعدی

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست چاپ های آثار سعدی در شبه قاره و چاپ‌های شروح و ترجمه‌ها و فرهنگنامه‌ها و تضمین‌های آثار وی

نویسندهعارف نوشاهی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/پژوهش درباره سعدی

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانباغ سبز عشق: گزیده مثنوی همراه با تأمل در زندگی و اندیشه جلال‌الدین مولوی

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات یزدان

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزینه بوستان سعدی با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی

به کوششخلیل خطیب رهبر

نویسندهمصلح‌الدین سعدی شیرازی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/آثار سعدی

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ13833 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز پانزده دریچه: نگاهی به فردوسی و شاهنامه او

مترجممحمدکاظم یوسف پور

نویسندهماگالی تودوا

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرانتشارات دانشگاه گیلان

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش‌آفرینی‌های حافظ: تحلیل زیباشناسی و زبان‌شناختی اشعار حافظ

نویسندهخسرو فرشیدورد

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی نو به داستان رستم و اسفندیار: نقد و تحلیل آثار نویسندگان معاصر

نویسندهابراهیم خرم آبادی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نقش کلک

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده‌ای از معارف قرآن و نهج‌البلاغه در شاهنامه فردوسی (اعتقادی، اخلاقی، ادبی، اجتماعی، تاریخی)

نویسندهنرجس آزاد

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپشیراز

ناشرنوید

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانطرح اصلی داستان رستم و اسفندیار همراه با مباحثی در آیین مهر

نویسندهسیروس شمیسا

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرنشر میترا

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانراز موفقیت حافظ؛ مقدمه‌ای بر شرح موضوعی دیوان حافظ حسین بدرالدین

نویسندهحسین بدرالدین

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرنشر مهتاب

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجان دارو: سیری در اندیشه سعدی و حافظ

نویسندهافسانه یغمایی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/پژوهش درباره سعدی , مشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرنشر سروا

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر