797
نویسنده
4
موضوع
556
منبع
این بخش شامل مجموعه ای از منابع ادبی است که در حوزه ی فنون ادبی نگاشته شده اند. در این سرفصل تلاش شده است تا منابع دردسترسِ سه حوزه ی: بلاغت، ترجمه و راهنمای نگارش و روش تحقیق که در ادبیات به شیوایی و آرایش کلام، شیوه ی نوشتار صحیح و همچنین زایایی زبان از طریق ترجمه ها کمک می کنند برای استفاده مخاطبان و پژوهشگران عرضه شود.

عنوانپیشنهاد شما چیست؟ - شماره 4 (نام دانشها و فن ها و هنرها)

مترجماحمد آرام

نویسندهجوزف تیکوساینر

موضوعفنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات فرهنگستان زبان ایران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

پیشنهاد شما چیست؟ - شماره 8 (بخشی از واژه های فن شناسی آموزشی)
پروین بوذری فروغ مهاجر
PDF

عنوانپیشنهاد شما چیست؟ - شماره 8 (بخشی از واژه های فن شناسی آموزشی)

مترجمپروین بوذری, فروغ مهاجر

موضوعفنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات فرهنگستان زبان ایران

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

فارسی عمومی، ادبیات نگارش (مطابق سرفصل دانشگاهی)
معصومه موسایی حمیدرضا شایگان فر
PDF

عنوانفارسی عمومی، ادبیات نگارش (مطابق سرفصل دانشگاهی)

نویسندهمعصومه موسایی, حمیدرضا شایگان فر

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشرحروفیه

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیوه‌نامه ویرایش: اصول ویرایش و نشر (جلد 7)

نویسندهمحمدرضا محمدی فر

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشراداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیوه‌نامه ویرایش: اصول ویرایش و نشر (جلد 6)

نویسندهمحمدرضا محمدی فر

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشراداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیوه‌نامه ویرایش: اصول ویرایش و نشر (جلد 5)

نویسندهمحمدرضا محمدی فر

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشراداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیوه‌نامه ویرایش: اصول ویرایش و نشر (جلد 4)

نویسندهمحمدرضا محمدی فر

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشراداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر