742
نویسنده
4
موضوع
501
منبع
این بخش شامل مجموعه ای از منابع ادبی است که در حوزه ی فنون ادبی نگاشته شده اند. در این سرفصل تلاش شده است تا منابع دردسترسِ سه حوزه ی: بلاغت، ترجمه و راهنمای نگارش و روش تحقیق که در ادبیات به شیوایی و آرایش کلام، شیوه ی نوشتار صحیح و همچنین زایایی زبان از طریق ترجمه ها کمک می کنند برای استفاده مخاطبان و پژوهشگران عرضه شود.

عنوانارض ملکوت، کالبد انسان در روز رستاخیز از ایران مزدایی تا ایران شیعی

نویسندههانری کربن

مترجمسیدضیاءالدین دهشیری

موضوعفنون ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات طهوری

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات کنفرانس بررسی مسائل ترجمه

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششکاظم لطفی پور ساعدی, ابراهیم جدیری سلیمی, مسعود رحیم پور

موضوعفنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفنون ترجمه پیشرفته، انگلیسی، فارسی-فارسی، انگلیسی

نویسندهعلاءالدین پازارگادی

مترجمعلاءالدین پازارگادی

موضوعفنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتهران

ناشرعبید زاکانی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر