360
نویسنده
7
موضوع
273
منبع
در این بخش به جریان شناسی ادبی از خلال متون هنری می پردازیم. متونی از بخش های: مطالعات عمومی هنر، متون نمایشی،(متون و آثار) هنرهای تجسمی، معماری و بناها و کتیبه ها. بدون شک، یکی از روش های دقیق و صحیح  شناخت و ادراک جریان ادبیات فارسی،  بهره گرفتن و استفاده از متون، رخدادها، جنبه های مختلف و آثار به جای مانده هنری است؛ با استفاده از کتیبه ها و نقش و نگارهای آنها، با استفاده از سبک های معماری  در اعصار گوناگون، با استفاده از متون نمایشی در دوره های مختلف و... می توان دورنما و تصویری کامل و جامع از جریان، حرکت و وضعیت ادبیات در این دوره ها ارائه داد.

عنوانسیری در تئاتر مردمی اصفهان (نمایشگاههای مردم شناسی و فرهنگ عامه ایران)

نویسندهپرویز ممنون

موضوعهنر/متون نمایشی

مکان چاپاصفهان

ناشرمرکز مردم شناسی - سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسکه های آق قویونلو و مبنای وحدت حکومت صفویه در ایران

نویسندهسید جمال ترابی طباطبایی

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر ـ اداره کل موزه‌ها

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفردوسی و امیر ابوعلی سیمجور؛ مشتمل بر: دو قسمت و هفده بخش و شصت‌ونه صحنه و چند صفحه بر گذشته ایران

نویسندهس. علی آذری

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات نیل

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروزنامه تیاتر؛ نمایش‌نامه شیخ علی میرزای حاکم بروجرد به انضمام شرح احوال و آثار نویسنده

مصححمحمد گلبن, فرامرز طالبی

نویسندهمیرزا رضاخان طباطبایی نایینی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

مکان چاپتهران

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر