369
نویسنده
7
موضوع
280
منبع
در این بخش به جریان شناسی ادبی از خلال متون هنری می پردازیم. متونی از بخش های: مطالعات عمومی هنر، متون نمایشی،(متون و آثار) هنرهای تجسمی، معماری و بناها و کتیبه ها. بدون شک، یکی از روش های دقیق و صحیح  شناخت و ادراک جریان ادبیات فارسی،  بهره گرفتن و استفاده از متون، رخدادها، جنبه های مختلف و آثار به جای مانده هنری است؛ با استفاده از کتیبه ها و نقش و نگارهای آنها، با استفاده از سبک های معماری  در اعصار گوناگون، با استفاده از متون نمایشی در دوره های مختلف و... می توان دورنما و تصویری کامل و جامع از جریان، حرکت و وضعیت ادبیات در این دوره ها ارائه داد.

عنوانمجموعه دروس باستان شناسی و هنر پیش از تاریخ، مبانی باستان شناسی ایران، بین النهرین، مصر

نویسندهصادق ملک شهمیرزادی

موضوعهنر/مطالعات عمومی

ناشرانتشارات محیا

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

جلوه های هنر در اصفهان
محمدعلی اسلامی ندوشن محیط طباطبایی آنتونی ولش
PDF

عنوانجلوه های هنر در اصفهان

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن, محیط طباطبایی, آنتونی ولش

به کوششعلی جانزاده

مترجمجلیل دهمشگی

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپاصفهان

ناشرانتشارات جانزاده

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیری در تئاتر مردمی اصفهان (نمایشگاههای مردم شناسی و فرهنگ عامه ایران)

نویسندهپرویز ممنون

موضوعهنر/متون نمایشی

مکان چاپاصفهان

ناشرمرکز مردم شناسی - سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسکه های آق قویونلو و مبنای وحدت حکومت صفویه در ایران

نویسندهسید جمال ترابی طباطبایی

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر ـ اداره کل موزه‌ها

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر