1246
نویسنده
2
موضوع
1300
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
پژوهش‌های عمومی

عنوانتجدد و دین زدایی در فرهنگ و هنر منورالفکری ایران از آغاز پیدایی تا پایان عصر قاجار

نویسندهمحمد مددپور

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

ناشرانتشارات دانشگاه شاهد

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانان‍ق‍لاب‌ ای‍ران‌ و ب‍ن‍ی‍اده‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آن‌

نویسندهمنوچهر خدایار محبی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر