352
نویسنده
1
موضوع
367
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
پژوهش‌های عمومی

عنواننگاهی به خوزستان (مجموعه ای از اوضاع تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی منطقه)

نویسندهایرج افشار سیستانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

ناشرنشر بلور

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

فشگلدره: سیری در مسائل تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی دهستان فشگلدره
رستم نوچه فلاح عبدالله بهرامی زیارانی
PDF

عنوانفشگلدره: سیری در مسائل تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی دهستان فشگلدره

نویسندهرستم نوچه فلاح, عبدالله بهرامی زیارانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپقزوین

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر