146
نویسنده
1
موضوع
149
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
پژوهش‌های عمومی
تاریخ لباس برای سال ششم خانه‌داری
همدم نفیسی ناهید ثمره مهین بزرگ منش
PDF

عنوانتاریخ لباس برای سال ششم خانه‌داری

نویسندههمدم نفیسی, ناهید ثمره, مهین بزرگ منش

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی طبع کتابهای درسی ایران

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچوپانیان در تاریخ ایلخانیان یا تاریخ آل چوپان همراه با نقد و بررسی در منابع اصیل تاریخی قرون 7 و 8 هجری و معرفی آثار 45 مورخ برجسته این دوره

نویسندهابوالفضل نبئی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ پست در ایران؛ از صدارت امیر کبیر تا وزارت امین‌الدوله (1267 ـ 1297 هـ.ق)

نویسندهفریدون عبدلی فرد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات هیرمند

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر