509
نویسنده
2
موضوع
532
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
پژوهش‌های عمومی
تاریخ عمومی برای سال ششم ادبی دبیرستانها
نصرالله فلسفی عباس پرویز علی اصغر شمیم
PDF

عنوانتاریخ عمومی برای سال ششم ادبی دبیرستانها

نویسندهنصرالله فلسفی, عباس پرویز, علی اصغر شمیم

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه مطبوعاتی علمی

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبخارا کجاست؟ سیری در جغرافیای تاریخی و فرهنگی خراسان بزرگ در عهد سامانیان همگام با ابن سینا

نویسندهرضا حجت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرنشر امین دژ

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانایل ها و طایفه های عشایری کرد ایران: مشتمل بر اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگ ملی

نویسندهسیدعلی میرنیا

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

اولین سفرای ایران و هلند: شرح سفر موسی بیک سفیر شاه عباس به هلند و سفرنامه یان اسمیت سفیر هلند در ایران
موسی بیگ سفیر شاه عباس یان اسمیت
PDF

عنواناولین سفرای ایران و هلند: شرح سفر موسی بیک سفیر شاه عباس به هلند و سفرنامه یان اسمیت سفیر هلند در ایران

مترجمویلم فلور

به کوششداریوش مجلسی, حسین ابوترابیان

نویسندهموسی بیگ سفیر شاه عباس, یان اسمیت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر