131
نویسنده
1
موضوع
135
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
پژوهش‌های عمومی
پیشینه سان و رژه در ایران
جهانگیر قائم مقامی یحیی ذکاء سیدمحمدعلی امام شوشتری
PDF

عنوانپیشینه سان و رژه در ایران

نویسندهجهانگیر قائم مقامی, یحیی ذکاء, سیدمحمدعلی امام شوشتری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقام دانش در ایران باستان ـ انسان و سرنوشت او ـ دارالعلم شیراز

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپشیراز

ناشرکانون دانش پارس

تاریخ چاپ1333 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر