223
نویسنده
1
موضوع
228
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
پژوهش‌های عمومی

عنوانمطالبی چند درباره سفارت محمدرضا بیک سفیر شاه سلطان حسین به دربار لوئی چهاردهم

نویسندهاحمد تاج بخش

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر