1266
نویسنده
2
موضوع
1327
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
پژوهش‌های عمومی

عنوانایران شناسی و ایران شناسان در قلمرو یوگسلاوی پیشین

مترجمجمشید معظمی گودرزی

نویسندهیاشار رجب آگیج

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دبیرخانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگاهنامه تطبیقی سه هزار ساله (تطبیق تاریخهای ایرانی و و هجری قمری و میلادی،1000پ ه - 2000 ه/397پ م - 2621م)

نویسندهاحمد بیرشک

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانماشین نوشته ها: شعرعای بلاگردان در باور رهنوردان بیدار

نویسندهسیدجعفر حمیدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه آموزشی انتشاراتی نسل دانش

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر