137
نویسنده
1
موضوع
141
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
پژوهش‌های عمومی

عنوانچوپانیان در تاریخ ایلخانیان یا تاریخ آل چوپان همراه با نقد و بررسی در منابع اصیل تاریخی قرون 7 و 8 هجری و معرفی آثار 45 مورخ برجسته این دوره

نویسندهابوالفضل نبئی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ پست در ایران؛ از صدارت امیر کبیر تا وزارت امین‌الدوله (1267 ـ 1297 هـ.ق)

نویسندهفریدون عبدلی فرد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات هیرمند

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

پیشینه سان و رژه در ایران
جهانگیر قائم مقامی یحیی ذکاء سیدمحمدعلی امام شوشتری
PDF

عنوانپیشینه سان و رژه در ایران

نویسندهجهانگیر قائم مقامی, یحیی ذکاء, سیدمحمدعلی امام شوشتری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر