1322
نویسنده
2
موضوع
1385
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
پژوهش‌های عمومی

عنوانجغرافياي‌ لرستان‌ : پيشکوه‌ و پشتکوه‌

نویسندهمولف ناشناس

به کوششسکندر امان‌ اللهي‌ بهاروند

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی/ایران شناسی

مکان چاپلرستان - خرم آباد

ناشراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندو گ‍ف‍ت‍‍ار (کتابخانه آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه)

نویسندهتوران خمار لو (میر هادی)

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرده PIR زبانها و ادبیات ایرانی بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره

نویسندهماندانا صدیق بهزادی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ملی جمهوری اسلامی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه سازی، پيدايش، گزينش و گسترش مواد كتابخانه ای

مترجماسدالله آزاد

نویسندهریچارد ک. گاردنر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگاهشماری ایرانی (ادامه ی گاهشماری سه هزار ساله) برای ٥٤٢١ سال

نویسندهاحمد بیرشک

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشربنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ کتاب: فارسی، انگلیسی، آلمانی، همراه با گنجواژه‌های فارسی و انگلیسی

نویسندهعلیرضا پورممتاز

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر