474
نویسنده
2
موضوع
500
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
پژوهش‌های عمومی

عنوانراپرت درباره حالت کنونی أطلال شهر پارسه (پرسپلیس) معروف به تخت جمشید و پیشنهادهایی برای حفظ آن با سی ورقه تصویر و یک نقشه

مترجممجتبی مینوی

نویسندهارنست هرتسفلد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپآلمان/برلین

ناشرDIETRICH REIMER - ERNST VOHSEN

تاریخ چاپ1928 میلادی

زبانفارسی/فرانسوی

عنوانراهنمای جامع تخت جمشید (توصیف دقیق آثار همراه با نقشه و تصویر و گزیده کتاب شناسی هنر هخامنشی)

نویسندهعلیرضا شاپور شهبازی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاهنشاهی عضدالدوله: چگونگی فرمانروایی عضدالدوله دیلمی و بررسی اوضاع ایران در زمان آل بویه

نویسندهعلی اصغر فقیهی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمطبوعاتی اسماعیلیان

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ دول معظم از 1919 میلادی تا 1947 میلادی (جلد دوم) شامل تاريخ شوروی، ممالک متحده امريكا، چين، ژاپن و پيمان‌های صلح

نویسندهماکسیم مورن

مترجمعلی اصغر شمیم

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ دول معظم از 1919 میلادی تا 1947 میلادی (جلد اول): شامل تاریخ فرانسه، آلمان، انگلستان و ایتالیا

نویسندهماکسیم مورن

مترجمعلی اصغر شمیم

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر