1052
نویسنده
2
موضوع
1101
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
پژوهش‌های عمومی
81
0

عنوانبدانشگاه خوش آمدید: راهنمای دانشگاه تهران، سال تحصیلی 1351 ـ 1352

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناسرار مکنونه - قسمت دوم (بحث در قیافه شناسی و بقای روح: از میزهای متحرک، احضار ارواح، حظ روحی، تظاهرات روح و غیره)

نویسندهمنوچهر نوری کامیاب

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

ناشرمطبعه فرهومند

تاریخ چاپ1309 هجری شمسی

زبانفارسی

دانشجویان ایرانی در اروپا: اسناد مربوط به قانون اعزام محصل (از سال 1307 تا 1313)
عبدالحسین نوایی الهام ملک زاده
PDF

عنواندانشجویان ایرانی در اروپا: اسناد مربوط به قانون اعزام محصل (از سال 1307 تا 1313)

به کوششعبدالحسین نوایی, الهام ملک زاده

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر