1376
نویسنده
2
موضوع
1442
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
پژوهش‌های عمومی
تقویم تطبیقى هزار و پانصد سالۀ قمری و میلادی
فردینالد ووستنفلد ادوارد ماهلر
PDF

عنوانتقویم تطبیقى هزار و پانصد سالۀ قمری و میلادی

نویسندهفردینالد ووستنفلد, ادوارد ماهلر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگسرای نیاوران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

پژوهشی در فعالیتهای ایرانیان خارج از کشور: گردهماییهای ایرانیان خارج از کشور 1358 - 1375 (جلد 1)
کیومرث امیری محمد چیت‌سازان
PDF

عنوانپژوهشی در فعالیتهای ایرانیان خارج از کشور: گردهماییهای ایرانیان خارج از کشور 1358 - 1375 (جلد 1)

نویسندهکیومرث امیری, محمد چیت‌سازان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

ناشرمرکز بازشناسی اسلام و ایران - انتشارات باز

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر