141
نویسنده
4
موضوع
128
منبع
به کتاب هایی که در بررسی های ادبی، تاریخی و جریان شناسیِ متون و منابع ادبی در دو قالب نظم و نثر و همچنین متون غیر ادبی مانند تاریخ، دین و مذهب، طب، جغرافیا و علوم گوناگون که دارای ارزش ادبی باشند و با گذشت زمان در زمره ی آثار کلاسیک و در گستره ی ادبیات قرار گرفته باشند تاریخ ادبیات می گوییم. در این بخش عنوان تاریخ ادبیات برای ادب فارسی با دو زیرشاخه ی: پیش از اسلام و تاریخ ادبیات فارسی(پس از اسلام) و همچنین ادبیات عرب با عنوان تاریخ ادبیات عربی و در انتها تاریخ ادبیات زبان های دیگر در نظر گرفته و معرفی شده است.

عنوانادبیات افغانستان در ادوار قدیمه (برگرفته از جلد سوم آریانا)

به کوششمحمدکاظم کهدویی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات دری از دوره‌های باستانی تا پایان قرن چهارم هجری

نویسندهعبدالقیوم قویم

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرپوهنتون

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز سعدی تا جامی؛ تاریخ ادبیات ایران از نیمه قرن هفتم تا آخر قرن نهم هجری عصر استیلای مغول و تاتار

نویسندهادوارد براون

مترجمعلی اصغر حکمت

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحقیق درباره دوره ایلخانان ایران (دین و مذهب، تصوف، تاریخ‌نویسی، مقلدین شاهنامه)

نویسندهمنوچهر مرتضوی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی تهران

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر