234
نویسنده
4
موضوع
210
منبع
به کتاب هایی که در بررسی های ادبی، تاریخی و جریان شناسیِ متون و منابع ادبی در دو قالب نظم و نثر و همچنین متون غیر ادبی مانند تاریخ، دین و مذهب، طب، جغرافیا و علوم گوناگون که دارای ارزش ادبی باشند و با گذشت زمان در زمره ی آثار کلاسیک و در گستره ی ادبیات قرار گرفته باشند تاریخ ادبیات می گوییم. در این بخش عنوان تاریخ ادبیات برای ادب فارسی با دو زیرشاخه ی: پیش از اسلام و تاریخ ادبیات فارسی(پس از اسلام) و همچنین ادبیات عرب با عنوان تاریخ ادبیات عربی و در انتها تاریخ ادبیات زبان های دیگر در نظر گرفته و معرفی شده است.
نگاهی به روند و نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسی در ترکیه
الهامه مفتاح وهاب علی
PDF

عنواننگاهی به روند و نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسی در ترکیه

نویسندهالهامه مفتاح, وهاب علی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

ناشرانتشارات دبیرخانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی (از سقوط صفویه تا استقرار مشروطه) - جلد دوم

نویسندهاحمد خاتمی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرنشر پایا

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات ایران ویژه‌ی نوجوانان و جوانان - جلد چهارم

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات تیرگان

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات انگلیس - جلد اول و دوم (از قرن چهارم تا شانزدهم میلادی)

نویسندهلطفعلی صورتگر

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1320 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات کلاسیک جرمنی از قرون وسطی تا عصر حاضر

مترجم. گروهی از مترجمان

نویسندهولفگنگ لانگین بوخر

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرموسسه انتشارات هورست اردمان

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ نگارش های عربی - جلد چهارم (کیمیا، شیمی، گیاه شناسی، کشاورزی)

نویسندهفواد سزگین

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات عربی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ نگارش های عربی - جلد سوم (پزشکی، داروسازی، جانورشناسی، دام پزشکی)

نویسندهفواد سزگین

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات عربی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر