684
نویسنده
7
موضوع
837
منبع
در بخش متون که زیرشاخه ای از سرفصل نثر می باشد به معرفی کتاب هایی می پردازیم که در حیطه ی علوم های گوناگون با موضوعاتی مختلف، در درازنای تاریخ ادب پارسی نگاشته شده اند و دارای ارزش ادبی هستند. به تعبیر دیگر کتاب های این بخش تشکیل دهنده ی ادبیات فارسی در حوزه ی نثر هستند. در بخش متون، ما به معرفی کتاب ها ذیل زیرشاخه های: عرفانی، ادبی، تاریخی، تفسیری، علمی، زبان های باستانی و گزیده ها می پردازیم.

عنوانثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب

مترجمرضا انزابی نژاد

نویسندهعبدالملک بن محمد الثعالبی نیشابوری

موضوعنثر/متون کهن

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسه رساله از شیخ اشراق، شهاب الدین یحیی سهروردی (الالواح العمادیه، کلمه التصوف، اللمحات)

نویسندهشهاب الدین سهروردی

مصححنجفقلى حبیبى

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

ناشرانتشارات انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپنج رساله تاریخی درباره حوادث دوران امیر تیمور گورکان

نویسندهعبدالله بن لطف الله حافظ ابرو

مصححفلکس تاور

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپپراگ

ناشرنشریات فرهنگستان علوم چکسلواکی

تاریخ چاپ1958 میلادی

زبانفارسی

عنوانتحفه الخانی یا تاریخ رحیم خانی (تاریخ برآمدن و نخستین سال‌های امارت منغیتیه در آسیای مرکزی)

مصححمنصور صفت گل, نوبوآکی کندو

نویسندهمحمدقاضی وفا کرمینگی

موضوعنثر/متون کهن

مکان چاپتوکیو

ناشرموسسه مطالعات زبانها و فرهنگهای آسیا و آفریقا

تاریخ چاپ2013 میلادی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر