928
نویسنده
8
موضوع
1092
منبع
در بخش متون که زیرشاخه ای از سرفصل نثر می باشد به معرفی کتاب هایی می پردازیم که در حیطه ی علوم های گوناگون با موضوعاتی مختلف، در درازنای تاریخ ادب پارسی نگاشته شده اند و دارای ارزش ادبی هستند. به تعبیر دیگر کتاب های این بخش تشکیل دهنده ی ادبیات فارسی در حوزه ی نثر هستند. در بخش متون، ما به معرفی کتاب ها ذیل زیرشاخه های: عرفانی، ادبی، تاریخی، تفسیری، علمی، زبان های باستانی و گزیده ها می پردازیم.

عنوانتاراج میراث ملی - جلد چهارم (هیئت های آلمانی و آمریکایی و نوشته جراید 1317ه.ق الی 1318 ش برابر با 1899.م الی 1940.م)

به کوششداود کریم لو

موضوعنثر/متون کهن/اسناد و مدارک

مکان چاپتهران

ناشرمرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمظفر بقایی به روایت اسناد ساواک (جلد دوم)

به کوشش. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعنثر/متون کهن/اسناد و مدارک

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمظفر بقایی به روایت اسناد ساواک (جلد اول)

به کوشش. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعنثر/متون کهن/اسناد و مدارک

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده فرمانها (موجود در کتابخانه ملی)

نویسندهمحمداسماعیل رضوانی

به کوششحوریه سعیدی, زهرا حداد, مینا ودادی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ملی جمهوری اسلامی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوقایع السنین و الاعوام (گزارشهای سالیانه از ابتدای خلقت تا سال ۱۱۹۵هجری)

مصححمحمدباقر بهبودی

نویسندهعبدالحسین الحسینی خاتون آبادی

موضوعنثر/متون کهن

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی اسلامیه

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمفید العلوم و مبید الهموم: فرهنگنامه واژگان دشوار المنصوری فی الطب زکریای رازی

نویسندهابن حشاء تونسی

مترجمرشید تفقد

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر آبژ

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر