621
نویسنده
7
موضوع
772
منبع
در بخش متون که زیرشاخه ای از سرفصل نثر می باشد به معرفی کتاب هایی می پردازیم که در حیطه ی علوم های گوناگون با موضوعاتی مختلف، در درازنای تاریخ ادب پارسی نگاشته شده اند و دارای ارزش ادبی هستند. به تعبیر دیگر کتاب های این بخش تشکیل دهنده ی ادبیات فارسی در حوزه ی نثر هستند. در بخش متون، ما به معرفی کتاب ها ذیل زیرشاخه های: عرفانی، ادبی، تاریخی، تفسیری، علمی، زبان های باستانی و گزیده ها می پردازیم.

عنواننبرد اندیشه ها در حماسه رستم و اسفندیار از دستنویس موزه لنینگراد (تحلیل داستان و شرح ابیات)

نویسندهعزیزالله جوینی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقامات ژنده پیل (احمد جام) به ضمیمه رساله «ذیل در اثبات بزرگی شیخ احمد»، فصل الحاقی در کرامات شیخ احمد، جزئی از رساله سمرقندیه

مصحححشمت مؤید

نویسندهخواجه سدیدالدین محمد غزنوی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمردان خدا: نگارشی دیگر از تذکرة الاولیاء به نثر و زبان ساده برای همه

نویسندهفرید الدین عطار نیشابوری

به کوششمحمدباقر صدرا

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ادبی امیر کبیر

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید به فارسی از کشف الاسرار ده جلدی خواجه عبدالله انصاری (جلد دوم)

نویسندهامام احمد میبدی

مصحححبیب الله آموزگار

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید به فارسی از کشف الاسرار ده جلدی خواجه عبدالله انصاری (جلد اول)

نویسندهامام احمد میبدی

مصحححبیب الله آموزگار

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخطوط میرعالم (باغ بهار)

نویسندهمیرابوالقاسم مشهور به میرعالم

به کوششرقیق فاطمه

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپپاکستان/حیدر آباد

ناشرکتب خانه و اداره تحقیقات مشرقی، حکومت آندهرا پردیش

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوسیلة القبول الی الله و الرسول (= مکتوبات شریف از حضرت حجه الله محمد نقشبند ثانی متوفی 1115 هجری)

مصححغلام مصطفی خان

نویسندهمولانا عمادالدین محمد

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپپاکستان/حیدرآباد سند

ناشرسعید آرت پریس

تاریخ چاپ1963 میلادی

زبانفارسی/عربی

نمایش موارد بیشتر