1182
نویسنده
15
موضوع
1345
منبع
در اطلاح ادبیات نثر سخنی مکتوب می باشد که بی پیرایه است و پای بند وزن و قافیه نیست. و نیز به وسیله ی آن مقصود گوینده یا نویسنده به روشی متفاوت با نظم(شعر) بیان می گردد. در این بخش به عرضه ی کتب ادبی منثور می پردازیم که بخش عظیم و مهمی از مجموعه ی سترگ ادب فارسی است که خود به زیرمجموعه ها و زیرشاخه های بسیاری تقسیم می شود. کتاب های این بخش در دو سطح متون ادبی منثور و متون داستانی راهنمای پژوهشگران می باشد. در این مجموعه کتاب های منثور ادبی شامل: متون، سفرنامه ها و یادداشت ها معرفی شده است  و همچنین منابع ادبیات داستانی ایرانی و خارجی نیز در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد پنجم)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد چهارم)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد سوم)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد دوم)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد اول)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

هزار سال تفسیر فارسی، سیری در متون کهن تفسیری پارسی با شرح و توضیحات
سید حسن سادات ناصری منوچهر دانش‌پژوه
PDF

عنوانهزار سال تفسیر فارسی، سیری در متون کهن تفسیری پارسی با شرح و توضیحات

نویسندهسید حسن سادات ناصری, منوچهر دانش‌پژوه

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرالبرز

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعارف مجموعه مواعظ و کلمات برهان الدین محقق ترمذی به همراه تفسیر سوره محمد و فتح با تصحیحات و حواشی

مصححبدیع الزمان فروزانفر

نویسندهبرهان الدین محقق ترمذی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه رسائل کلامی و فلسفی و ملل و نحل

نویسندهمیرزا علی اکبر مدرس یزدی حکمی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتسنیم المقربین: شرح فارسی منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری

مصححمحمد طباطبایی بهبهانی

نویسندهشمس‌الدین محمد تبادکانی طوسی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگلبانگ عاشقانه، ترجمه مشارق الانوار القلوب و مفاتح اسرار الغیوب

مترجممحمود شاهرخی

نویسندهعبدالرحمن بن محمد الانصاری قیروانی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دریا

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر