1107
نویسنده
15
موضوع
1271
منبع
در اطلاح ادبیات نثر سخنی مکتوب می باشد که بی پیرایه است و پای بند وزن و قافیه نیست. و نیز به وسیله ی آن مقصود گوینده یا نویسنده به روشی متفاوت با نظم(شعر) بیان می گردد. در این بخش به عرضه ی کتب ادبی منثور می پردازیم که بخش عظیم و مهمی از مجموعه ی سترگ ادب فارسی است که خود به زیرمجموعه ها و زیرشاخه های بسیاری تقسیم می شود. کتاب های این بخش در دو سطح متون ادبی منثور و متون داستانی راهنمای پژوهشگران می باشد. در این مجموعه کتاب های منثور ادبی شامل: متون، سفرنامه ها و یادداشت ها معرفی شده است  و همچنین منابع ادبیات داستانی ایرانی و خارجی نیز در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.

عنوانبوی کافور، عطر یاس (فیلمنامه): مروری بر آثار بهمن فرمان آرا و چند گفت و گو

به کوششزاون قوکاسیان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرآگاه

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب

مترجمرضا انزابی نژاد

نویسندهعبدالملک بن محمد الثعالبی نیشابوری

موضوعنثر/متون کهن

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسه رساله از شیخ اشراق، شهاب الدین یحیی سهروردی (الالواح العمادیه، کلمه التصوف، اللمحات)

نویسندهشهاب الدین سهروردی

مصححنجفقلى حبیبى

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

ناشرانتشارات انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخنرانی‌های علامه محترم آقای حاج شیخ محمود حلبی در رادیو مشهد در سال 1369 قمری مطابق 1329 شمسی

نویسندهشیخ محمود حلبی

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپمشهد

ناشرچاپخانه فردوسی

تاریخ چاپ1334 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپنج رساله تاریخی درباره حوادث دوران امیر تیمور گورکان

نویسندهعبدالله بن لطف الله حافظ ابرو

مصححفلکس تاور

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپپراگ

ناشرنشریات فرهنگستان علوم چکسلواکی

تاریخ چاپ1958 میلادی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر