958
نویسنده
18
موضوع
1165
منبع
در اصطلاح ادبیات نظم سخنی است که موزون(وزن دار) باشد. به عبارت دیگر سخنی که شعر باشد را سخن منظوم می گوییم. نظم(شعر) در ادبیات فارسی در قالب هایی همچون: قصیده، غزل، مثنوی، رباعی، قطعه، دوبیتی و... سروده شده است. در این سرفصل تلاش  شده است کتاب های مجموعه ی نظم ادبی معرفی شوند. این مجموعه دربرگیرنده ی اشعار شاعران از دوران کلاسیک تا معاصر می باشد. همچنین در این بخش دواوین فارسی و عربی، گزیده ها، دفترهای اشعار و اشعار ترجمه شده از زبان های دیگر و... در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. شایان ذکر است که تمامی اشعار ادب فارسی در قالب سرفصلی شامل: کلیات، دیوان، دفتر شعر، گزیده ها و...  در این سرفصل معرفی شده است. در یک نمای کلی کتب این بخش ذیل دو سطح کلاسیک و معاصر تقسیم بندی شده اند.

عنوانزن در شاهنامه (نقش زن در پیدایش و زوال قدرت از دیدگاه فردوسی)

نویسندهابوالحسن بنی صدر

موضوعنظم/شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرنشریه دانشجویان دانشکده خدمات اجتماعی

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ منظوم خراسان شامل شهرها و رجال آن سامان و خادمان آن آستان

نویسندهعبدالعلی باقی شهرضائی

موضوعنظم/شعر معاصر

ناشرچاپخانه شرکت سهامی طبع کتاب

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآتشکده اردستان (مشتمل بر جغرافیا و تاریخ اردستان و تحقیق در انساب سادات طباطبای ایران)

نویسندهابوالقاسم رفیعی مهرآبادی

موضوعنظم

ناشرچاپخانه محمدعلی علمی

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسفرنامه و دفتر اشعار: مشتمل بر قصائد، غزلیات، مقطعات و سفرنامه‌های منظوم

نویسندهمحمود افشار

موضوعنظم/شعر معاصر/گزیده‌ ها

مکان چاپتهران

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر