405
نویسنده
18
موضوع
594
منبع
در اصطلاح ادبیات نظم سخنی است که موزون(وزن دار) باشد. به عبارت دیگر سخنی که شعر باشد را سخن منظوم می گوییم. نظم(شعر) در ادبیات فارسی در قالب هایی همچون: قصیده، غزل، مثنوی، رباعی، قطعه، دوبیتی و... سروده شده است. در این سرفصل تلاش  شده است کتاب های مجموعه ی نظم ادبی معرفی شوند. این مجموعه دربرگیرنده ی اشعار شاعران از دوران کلاسیک تا معاصر می باشد. همچنین در این بخش دواوین فارسی و عربی، گزیده ها، دفترهای اشعار و اشعار ترجمه شده از زبان های دیگر و... در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. شایان ذکر است که تمامی اشعار ادب فارسی در قالب سرفصلی شامل: کلیات، دیوان، دفتر شعر، گزیده ها و...  در این سرفصل معرفی شده است. در یک نمای کلی کتب این بخش ذیل دو سطح کلاسیک و معاصر تقسیم بندی شده اند.

عنواناذن دخول؛ مجموعه رباعیات مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی) به خط استاد عباسعلی حاج‌آقا محمد

نویسندهمولانا جلال الدین محمد بلخی

اشرافپرویز خرسند

به کوششمحمدرضا شریفی نیا

موضوعنظم/شعر کلاسیک/رباعیات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سبز

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچشم‌انداز شعر امروز 1؛ برگزیده شعرهای احمد شاملو (ا. بامداد) با حرف‌هایی در شعر و شاعری

نویسندهاحمد شاملو

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات بامداد

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجیعات؛ مجموعه ترجیع‌بندهای عارفانه از فخرالدین عراقی، شاه نعمت‌الله ولی، خواجوی کرمانی، هاتف اصفهانی، مغربی، ناصر، منصور حلاج، مفتون همدانی، صغیر اصفهانی

به کوششایرج کیهانی «آوا»

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرگروه انتشاراتی آباد

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعاشق مسافر؛ تلخیص و بازنویسی مثنوی گل و نوروز اثر خواجوی کرمانی

به کوششمحمدحسین کرمی

نویسندهابوالعطا کمال‌الدین محمود خواجوی کرمانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشراهل قلم

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان قصاید و غزلیات خواجه عمادالدین علی فقیه کرمانی معروف به عماد کرمانی

مصححرکن الدین همایون فرخ

نویسندهعماد فقیه کرمانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ابن سینا

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان محمد بن حسام خوسفی؛ شامل قصیده‌ها، غزل‌ها، ترکیب‌بندها، ترجیع‌بندها، مسمط‌ها، مثنوی‌ها، قطعه‌ها و رباعی‌ها

مصححاحمد احمدی بیرجندی, محمدتقی سالک

نویسندهمحمد بن حسام خوسفی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپمشهد

ناشراداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان خراسان

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان ملا معروف کوکه‌ای با شرح حال مؤلف و ضمیمه یک مقدمه در شعر و شاعری

به کوششسیدیان محمدامین مصری

نویسندهملا معروف کوکه‌ای

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپمهاباد

ناشرمرکز کتابفروشی سیدیان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچشم‌انداز شعر امروز؛ برگزیده شعرهای اسماعیل شاهرودی (آینده)

نویسندهاسماعیل شاهرودی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات بامداد

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان آقا صادق هجری تفرشی؛ شامل شهنشاه‌نامه ملوک عجم، آئینه عبرت و ....

به کوششتقی حاتمی

نویسندهآقا صادق هجری تفرشی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ایرانمهر

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر