386
نویسنده
18
موضوع
574
منبع
در اصطلاح ادبیات نظم سخنی است که موزون(وزن دار) باشد. به عبارت دیگر سخنی که شعر باشد را سخن منظوم می گوییم. نظم(شعر) در ادبیات فارسی در قالب هایی همچون: قصیده، غزل، مثنوی، رباعی، قطعه، دوبیتی و... سروده شده است. در این سرفصل تلاش  شده است کتاب های مجموعه ی نظم ادبی معرفی شوند. این مجموعه دربرگیرنده ی اشعار شاعران از دوران کلاسیک تا معاصر می باشد. همچنین در این بخش دواوین فارسی و عربی، گزیده ها، دفترهای اشعار و اشعار ترجمه شده از زبان های دیگر و... در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. شایان ذکر است که تمامی اشعار ادب فارسی در قالب سرفصلی شامل: کلیات، دیوان، دفتر شعر، گزیده ها و...  در این سرفصل معرفی شده است. در یک نمای کلی کتب این بخش ذیل دو سطح کلاسیک و معاصر تقسیم بندی شده اند.

عنواندیوان علومی تبریزی؛ شامل غزلیات، قصاید، ترجیعات، ترکیبات و رباعیات

نویسندهمحمدحسین کتابچی (علومی تبریزی)

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپالبرز/کرج

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنتخباتی از اشعار شاعر فرزانه داراب افسر بختیاری

به کوششعبدالحسین سپنتا, حسن شاهین, حسن غازی

نویسندهداراب افسر بختیاری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپاصفهان

ناشرموسسه انتشارات مشعل اصفهان

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات جویا تبریزی با مقابله دو نسخه قدیمی و تصحیح و مقدمه و شرح حال

مصححدکتر محمد باقر

نویسندهجویا تبریزی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرانتشارات دانشگاه پنجاب

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات بیدل ـ ج 2 (ترکیب‌بند، ترجیع‌بند، قصائد، قطعات، رباعیات)

نویسندهابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشردپوهنی وزارت و دارالتألیف ریاست

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

از پنجره تاج‌محل؛ بیست و چهار شعر از پرادیپ اوماشانکار و شش شعر از خوزه آمادو لوپز
پرادیپ اوماشانکار خوزه آمادو لوپز
PDF

عنواناز پنجره تاج‌محل؛ بیست و چهار شعر از پرادیپ اوماشانکار و شش شعر از خوزه آمادو لوپز

مترجممحمود کیانوش

نویسندهپرادیپ اوماشانکار, خوزه آمادو لوپز

موضوعنظم/شعر ترجمه شده

مکان چاپتهران

ناشرنیل

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهراس؛ در صدویک قطعه (دفتر اول و دوم) به همراه یادداشتی از گوینده و تحلیلی از دکتر محسن هشترودی

نویسندهحسن هنرمندی

موضوعنظم/شعر معاصر

مکان چاپتهران

ناشرزوار

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان نصرت؛ مشتمل بر غزلیات، قصاید، مثنویات، قطعات و رباعیات

نویسندهعبدالحسین نصرت (منشی‌باشی)

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرعبدالرضا نصرت

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر