934
نویسنده
9
موضوع
970
منبع
در این بخش کوشش شده است کتاب های مجموعه ی کلیات ادبی شامل فهارس و منابع، یادنامه ها و کتاب شناسی و... در اختیار مخاطبان قرار داده شود. کتاب های این بخش در دو سطح مراجع و منابع راهنمای محققین و پژوهشگران می باشد. همچنین کتاب های سرفصل کلیات، مجموعه ای هستند که در پژوهش ها و بررسی ها و نیز آشنایی با حوزه های مختلف ادبیات مورد استفاده قرار می گیرند.

عنوانمجموعه مقالات همایش بین‌المللی خلیج‌فارس در گستره تاریخ 3-4 خرداد 1384، جلد اول

به کوششاصغر منتظرالقائم

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپاصفهان

ناشرانتشارات دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبارگاه سخن: دو سال همدلی و همنوایی در انجمن فرهنگی ـ ادبی امیرکبیر (اراکی های مقیم تهران) 1378 ـ 1379

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمدباقر صدرا

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ادبی امیر کبیر

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناندیشه سیاسی ایرانی از حلاج تا سجستانی (مجموعه مقالات) دفتر چهارم

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمد کریمی زنجانی اصل

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر کویر

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرآمدی بر چالش آرمان و واقعیت در فلسفه سیاسی فارابی (مجموعه مقالات) دفتر سوم

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمد کریمی زنجانی اصل

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر کویر

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرآمدی بر کشاکش غزالی و اسماعیلیان (مجموعه مقالات) دفتر دوم

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمد کریمی زنجانی اصل

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر کویر

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرآمدی بر کشاکش غزالی و اسماعیلیان (مجموعه مقالات) دفتر اول

به کوششمحمد کریمی زنجانی اصل

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر کویر

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتابشناسی موضوعی خلیج فارس (فارسی و عربی، کتابها، مقاله ها، رساله ها، اسناد و مدارک)

نویسندهبیژن اسدی

موضوعکلیات/کتاب شناسی

ناشردفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر