513
نویسنده
8
موضوع
559
منبع
در این بخش کوشش شده است کتاب های مجموعه ی کلیات ادبی شامل فهارس و منابع، یادنامه ها و کتاب شناسی و... در اختیار مخاطبان قرار داده شود. کتاب های این بخش در دو سطح مراجع و منابع راهنمای محققین و پژوهشگران می باشد. همچنین کتاب های سرفصل کلیات، مجموعه ای هستند که در پژوهش ها و بررسی ها و نیز آشنایی با حوزه های مختلف ادبیات مورد استفاده قرار می گیرند.
فرهنگ متشابه به انضمام قاعده‌های املایی و نقطه‌گذاری در نوشتن زبان فارسی
محمد جدی احمد فولادشکن
PDF

عنوانفرهنگ متشابه به انضمام قاعده‌های املایی و نقطه‌گذاری در نوشتن زبان فارسی

نویسندهمحمد جدی, احمد فولادشکن

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخنرانی‌های محققان مرکز مردم‌‌شناسی ایران در هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی (دانشگاه ملی ایران)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مردم‌شناسی ایران، وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزن و فرهنگ؛ مقالاتی در بزرگداشت یکصدمین سال تولد بانو مارگارت مید

به کوششعلیرضا حسن زاده, محمد میرشکرابی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ دانشجو یا لغات کلیله و دمنه و گلستان و اسرار التوحید و اخلاق ناصری

نویسندهسیدمحمدباقر برقعی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپقم

ناشرانتشارات نوین

تاریخ چاپ1333 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانویژه‌نامه کنگره بزرگداشت ابوالفضل رشیدالدین میبدی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپیزد

ناشرکنگره بزرگداشت ابوالفضل رشیدالدین میبدی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارش نخستین مجلس علمی انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

به کوششمهدی محقق

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصحاح الفرس؛ فرهنگ لغات فارسی از قرن هشتم هجری

نویسندهمحمد بن هندوشاه نخجوانی

مصححعبدالعلی طاعتی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست نقشه‌های فارسی موجود در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
اشرف السادات بزرگی صدیقه سلطانی‌فر
PDF

عنوانفهرست نقشه‌های فارسی موجود در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسندهاشرف السادات بزرگی, صدیقه سلطانی‌فر

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ملی ایران

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخنرانی‌های بلاغی در رادیو تهران؛ شامل 25 سخنرانی دینی، اخلاقی، اجتماعی و تاریخی

نویسندهسیدصدرالدین بلاغی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرکانون انتشارات شرق بیدار

تاریخ چاپ1328 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر