990
نویسنده
11
موضوع
1023
منبع
در این بخش کوشش شده است کتاب های مجموعه ی کلیات ادبی شامل فهارس و منابع، یادنامه ها و کتاب شناسی و... در اختیار مخاطبان قرار داده شود. کتاب های این بخش در دو سطح مراجع و منابع راهنمای محققین و پژوهشگران می باشد. همچنین کتاب های سرفصل کلیات، مجموعه ای هستند که در پژوهش ها و بررسی ها و نیز آشنایی با حوزه های مختلف ادبیات مورد استفاده قرار می گیرند.

عنوانکتاب شناسی تاریخ جدید و معاصر (فهرست منتخبی از ماخذ و منابع چاپی تاریخی برای مراجعه دانشجویان دانشگاه)

نویسندهحافظ فرمانفرمائیان

موضوعکلیات/کتاب شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات طهوری

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج (کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند - دهلی نو
محمدرضا نصیری توفیق ه. سبحانی
PDF

عنوانفهرست مجموعه فورت ویلیام کالج (کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند - دهلی نو

نویسندهمحمدرضا نصیری, توفیق ه. سبحانی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست روزنامه های موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

به کوششرمضانعلی اسماعیل پور قوچانی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپمشهد

ناشرکتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

فارسی سال دوم دبیرستان - 1364 (به استثنای رشته فرهنگ و ادب)
حسین رزمجو احمد احمدی بیرجندی محمدمهدی رکنی ابراهیم عقدائی
PDF

عنوانفارسی سال دوم دبیرستان - 1364 (به استثنای رشته فرهنگ و ادب)

نویسندهحسین رزمجو, احمد احمدی بیرجندی, محمدمهدی رکنی, ابراهیم عقدائی

موضوعکلیات/کتاب های درسی

ناشرشرکت چاپ و نشر ایران

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر