555
نویسنده
8
موضوع
599
منبع
در این بخش کوشش شده است کتاب های مجموعه ی کلیات ادبی شامل فهارس و منابع، یادنامه ها و کتاب شناسی و... در اختیار مخاطبان قرار داده شود. کتاب های این بخش در دو سطح مراجع و منابع راهنمای محققین و پژوهشگران می باشد. همچنین کتاب های سرفصل کلیات، مجموعه ای هستند که در پژوهش ها و بررسی ها و نیز آشنایی با حوزه های مختلف ادبیات مورد استفاده قرار می گیرند.

عنوانفهرست تفسیر و ترجمه کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقایق یا قرآن برای همه

نویسندهعبدالمجید صادق نوبری

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانراهنمای خواندن انواع خطوط کوفی بر روی سکه‌ها، کتبیه‌ها، کتب، سفال، فلزکاری و ....

نویسندهمحمد مشیری

موضوعکلیات/منابع راهنما

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه سکه شناسی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندانشگاه پهلوی: خرد و کوشش؛ مجموعه بررسی‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و ادبی (دفتر اول، اردیبهشت 1348)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه پهلوی

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم؛ فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم (المجلد الثالث): من الشین الی الیاء

نویسندهمحمود روحانی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات آستان قدس رضوی - به نشر

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم؛ فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم (المجلد الثانی): من الهمزة الی السین

نویسندهمحمود روحانی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات آستان قدس رضوی - به نشر

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم؛ فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم (المجلد الاول): المدخل

نویسندهمحمود روحانی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات آستان قدس رضوی - به نشر

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات نوین ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجمیعقوب آژند

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر