1792
نویسنده
11
موضوع
1789
منبع
در این بخش کوشش شده است کتاب های مجموعه ی کلیات ادبی شامل فهارس و منابع، یادنامه ها و کتاب شناسی و... در اختیار مخاطبان قرار داده شود. کتاب های این بخش در دو سطح مراجع و منابع راهنمای محققین و پژوهشگران می باشد. همچنین کتاب های سرفصل کلیات، مجموعه ای هستند که در پژوهش ها و بررسی ها و نیز آشنایی با حوزه های مختلف ادبیات مورد استفاده قرار می گیرند.

عنوانقیام و نهضت علویان زاگرس در (همدان، کرمانشاهان، کردستان، خوزستان، آذربایجان)، یا، (تاریخ تحلیلی..) - جلد 1

نویسندهمحمدعلی سلطانی

مصححمحمدعلی سلطانی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپکرمانشاه

ناشرموسسه فرهنگی نشر سها

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشي در تاريخ معاصر ايران: برخورد شرق و غرب در ايران (1950 - 1900)

نویسندهمریم میراحمدی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپمشهد

ناشرموسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننصاب انگلیسی، یا، زبان‌آموز سنتی ایران (مشتمل بر واژه‌های انگلیسی با معادل فارسی و عربی)

به کوششمهدی محقق

نویسندهفرهاد میرزا قاجار

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران- دانشگاه مک گیل

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ موضوعی ادب پارسی موضوع بندی و نقد و بررسی اسرارنامه و هیلاج نامه شیخ فریدالدین عطا نیشابوری

نویسندهقادر فاضلی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات طلایه

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانقواعد فهرستنويسي‌ انگلوامريکن‌

نویسندهانجمن کتابداران آمریکا و دیگران...

مترجمرحمت‌الله‌ فتاحی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپمشهد

ناشرمعاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات کتابداری: با توجه به مسائل کشورهای در حال رشد

نویسندهف. جی. ب. هاچینگز

مترجمفخری ناظمی

موضوعکلیات/کتاب شناسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی مرکز خدمات کتابداری

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

دست‌افزار نویسندگان: راهنمای اصول شیوانویسی
جان‌بی. کارلز رونالد زیمانسکی‌
PDF

عنواندست‌افزار نویسندگان: راهنمای اصول شیوانویسی

مترجممهدی افشار

نویسندهجان‌بی. کارلز, رونالد زیمانسکی‌

موضوعکلیات/منابع راهنما

مکان چاپتهران

ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر