887
نویسنده
9
موضوع
925
منبع
در این بخش کوشش شده است کتاب های مجموعه ی کلیات ادبی شامل فهارس و منابع، یادنامه ها و کتاب شناسی و... در اختیار مخاطبان قرار داده شود. کتاب های این بخش در دو سطح مراجع و منابع راهنمای محققین و پژوهشگران می باشد. همچنین کتاب های سرفصل کلیات، مجموعه ای هستند که در پژوهش ها و بررسی ها و نیز آشنایی با حوزه های مختلف ادبیات مورد استفاده قرار می گیرند.

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب دوم: مجله رنگین‌کمان نو

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب پنجم: مجله بامشاد

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب هفتم: مجله امید ایران

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب دهم: روزنامه مرد مبارز

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب ششم: روزنامه آیندگان

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب اول: مجله تهران مصور

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب نهم: روزنامه فرمان

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب هشتم: مجله فردوسی

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش ادبیات کودکان و نوجوانان (بیرجند: 1381)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمدحسین قرشی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپبیرجند

ناشرنشر گلرو

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکرمان در قلمرو تحقیقات ایرانی (مجموعه ای ازمقالات پژوهشی درباره تاریخ و فرهنگ استان کرمان)

به کوششمحمدرسول دریاگشت

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتابشناسی لرستان، معرفی مآخذ و منابع منتشره درباره لرستان

نویسندهغلامحسین حسین پناه

موضوعکلیات/کتاب شناسی

مکان چاپلرستان - خرم آباد

ناشراداره کل فرهنگ و هنر استان لرستان

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر