136
نویسنده
4
موضوع
100
منبع
در این بخش به ارائه ی کتب نگاشته و منتشره در حوزه ی دستور زبان های دیگر می پردازیم. زیرشاخه های این بخش عبارت اند از: انگلیسی، عربی و زبان های دیگر.
دستور زبان‌های دیگر
1770
2075
PDF PDF
2441
1172
PDF PDF
1733
1206
PDF PDF
کتاب صرف یا راهنمای تجزیه
سلمان طاهرزاده سرابی محمد حافظ زاده علی واعظی هریسی
PDF

عنوانکتاب صرف یا راهنمای تجزیه

نویسندهسلمان طاهرزاده سرابی, محمد حافظ زاده, علی واعظی هریسی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر

مکان چاپتبریز

ناشرمدرسه طالبیه

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتعلیمات دینی ویژه دانش آموزان زرتشتی برای سال سوم دبستانها - بخش دوم

نویسندهموبد رستم شهزادی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات انجمن زرتشتیان تهران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناندرزنامه بزرگمهر حکیم، متن، آوا نوشت و ترجمه به انگلیسی

مترجمفرهاد آبادانی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر/انگلیسی

مکان چاپاصفهان

ناشرانتشارات دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

صرف و نحو و قرائت عربی سال اول دبیرستان‌ها
عبدالرحمن فرامرزی احمد بهمنیار محمدحسین فاضل تونی
PDF

عنوانصرف و نحو و قرائت عربی سال اول دبیرستان‌ها

نویسندهعبدالرحمن فرامرزی, احمد بهمنیار, محمدحسین فاضل تونی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشروزارت فرهنگ

تاریخ چاپ1320 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور خط فارسی تاجیکی؛ شیوه‌نامه مصوب و دستور نگارش زبان فارسی تاجیکی کمیسیون تطبیق قانون زبان جمهوری تاجیکستان

نویسندهحسن قریبی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ لغات متشابه در زبان و ادبیات آذربایجانی به انضمام مختصری از اهم نکات دستوری

نویسندهعلی اسماعیل فیروز ثمرین

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوام‌واژه‌های ایرانی میانه غربی در زبان ارمنی

نویسندهماریا آیوازیان (ترزیان)

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر