677
نویسنده
4
موضوع
677
منبع
ارائه ی کتاب های مربوط به مبحث شرح حال نویسی که درچارچوب سه بخش تذکره، تک نگاری و خاطرات معرفی شده اند. شرح حال نویسی از مهم ترین بخش های ادبیات فارسی است که دربرگیرنده ی گزارش هایی است درباره ی رخدادهای مهم زندگی افراد از جنبه ی شخصی و جمعی که در خلال آن به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پرداخته می شود. 

عنوانشرح احوال و آثار و مجموعه اشعار به‌دست‌آمده شیخ شطاح روزبهان فسایی (بقلی شیرازی)

نویسندهغلامعلی آریا

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسِلک گُهر- حصه اول؛ صوبه متوسط اوربَرار کے قدیم اہلِ تصانیف اور صاحب دیوان شعراء کا تذکرہ مع انتخاب کلام (= سلک گوهر- جلد اول؛ نویسندگان و شاعران صاحب دیوانِ ایالتِ مرکزی و سرزمین بَرار همراه با نمونه‌های شعر)

نویسندهجاوید انصاری بُرهان پوری

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

تاریخ چاپ1948 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانشرح حال ابوسعید ابوالخیر و وضعیت صحن شاه نعمت‌الله ولی از منضمات کتاب صالحیه

نویسندهکیوان ورجاوند (کیوان قزوینی)

به کوششنورالدین چهاردهی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرفتحی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحدیقة الشعراء در شرح حال و آثار شاعران و عارفان و صوفیان و هنرمندان و دانشمندان دوره قاجاریه از سال 1200 تا 1300 هجری قمری (جلد سوم)

مصححعبدالحسین نوایی

نویسندهسیداحمد دیوان بیگی شیرازی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرزرین

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر