610
نویسنده
4
موضوع
610
منبع
ارائه ی کتاب های مربوط به مبحث شرح حال نویسی که درچارچوب سه بخش تذکره، تک نگاری و خاطرات معرفی شده اند. شرح حال نویسی از مهم ترین بخش های ادبیات فارسی است که دربرگیرنده ی گزارش هایی است درباره ی رخدادهای مهم زندگی افراد از جنبه ی شخصی و جمعی که در خلال آن به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پرداخته می شود. 

عنوانایران صغیر یا تذکره شعرای پارسی‌زبان کشمیر

به کوششفرهاد ناظرزاده کرمانی, صادق رضازاده شفق

نویسندهخواجه عبدالحمید عرفانی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابفروشی ابن سینا

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننهضت جنگل و اوضاع فرهنگی ـ اجتماعی گیلان و قزوین؛ خاطرات صادق کوچکپور

به کوششسیدمحمدتقی میرابوالقاسمی

نویسندهصادق کوچکپور

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتذکره شعرای معاصر اصفهان؛ شامل شرح حال و نمونه اشعار 486 نفر از شعرای اصفهان و توابع (جلد دوم)

نویسندهسید مصلح الدین مهدوی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپاصفهان

ناشرکتابفروشی تایید اصفهان

تاریخ چاپ1334 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتذکره شعرای معاصر اصفهان؛ شامل شرح حال و نمونه اشعار 486 نفر از شعرای اصفهان و توابع (جلد اول)

نویسندهسید مصلح الدین مهدوی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپاصفهان

ناشرکتابفروشی تایید اصفهان

تاریخ چاپ1334 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح حال عبدالله بن المقفع به انضمام زندگینامه اقبال آشتیانی به قلم ایرج افشار و مکتوب استاد مینوی به عباس اقبال در نقد کتاب

نویسندهعباس اقبال آشتیانی

به کوششعبدالکریم جربزه‌دار

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اساطیر

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار

مصححمحمد قزوینی, عباس اقبال

نویسندهمعین الدین ابوالقاسم جنید شیرازی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1328 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر