918
نویسنده
4
موضوع
922
منبع
ارائه ی کتاب های مربوط به مبحث شرح حال نویسی که درچارچوب سه بخش تذکره، تک نگاری و خاطرات معرفی شده اند. شرح حال نویسی از مهم ترین بخش های ادبیات فارسی است که دربرگیرنده ی گزارش هایی است درباره ی رخدادهای مهم زندگی افراد از جنبه ی شخصی و جمعی که در خلال آن به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پرداخته می شود. 

عنواناحوال و آثار علامه محمداسماعیل مازندرانی اصفهانی مشهور به ملااسماعیل خواجویی به انضمام احوال و آثار ملاعلی اکبر اژه ای

نویسندهسیدمهدی رجایی

موضوعشرح حال

مکان چاپاصفهان

ناشرانتشارات نقش مانا

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح حال بابا رکن الدین ولی و گنبد و بارگاه او (کتابی شامل: مطالب تاریخی - ادبی و انتقادی)

نویسندهسیدمحمدکاظم شاه رکن الدینی

موضوعشرح حال

مکان چاپدزفول

ناشرچاپخانه حافظ

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب الاغانی (قسمت دوم از کتاب اول)

مترجممحمدحسین مشایخ فریدنی

نویسندهابوالفرج علی بن الحسین الاصفهانی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب الاغانی (قسمت اول از کتاب اول)

مترجممحمدحسین مشایخ فریدنی

نویسندهابوالفرج علی بن الحسین الاصفهانی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر