693
نویسنده
4
موضوع
694
منبع
ارائه ی کتاب های مربوط به مبحث شرح حال نویسی که درچارچوب سه بخش تذکره، تک نگاری و خاطرات معرفی شده اند. شرح حال نویسی از مهم ترین بخش های ادبیات فارسی است که دربرگیرنده ی گزارش هایی است درباره ی رخدادهای مهم زندگی افراد از جنبه ی شخصی و جمعی که در خلال آن به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پرداخته می شود. 

عنوانتکمله تذکره بی‌بهاء در تاریخ علماء (جلد دوم)

نویسندهسیدمحمدحسین صاحب نوگانوی

مصححسید قرة العین مجتبی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ2010 میلادی

زباناردو

عنوانتذکره بی‌بهاء در تاریخ علماء (جلد اول)

نویسندهسیدمحمدحسین صاحب نوگانوی

مصححسید قرة العین مجتبی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ2010 میلادی

زباناردو

عنوانپاسداران زبان و ادبیات فارسی در هند (جلد دوم)

نویسنده. مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات زبان فارسی در هند

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپاسداران زبان و ادبیات فارسی در هند (جلد اول)

نویسنده. مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات زبان فارسی در هند

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبحر زخار؛ جلد سوم مشتمل بر لچه ششم و هفتم و هشتم

مصححآذرمیدخت صفوی

نویسندهوجیه‌الدین اشرف

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبحر زخار؛ جلد دوم مشتمل بر لچه چهارم و پنجم

مصححآذرمیدخت صفوی

نویسندهوجیه‌الدین اشرف

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبحر زخار؛ جلد اول مشتمل بر لچه اول و دوم و سوم

مصححآذرمیدخت صفوی

نویسندهوجیه‌الدین اشرف

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ2011 میلادی

زبانفارسی

عنوانکلمات الصادقین؛ تذکره صوفیان مدفون در دهلی تا سال 1023 هـ.ق

مصححمحمد سلیم اختر

نویسندهمحمد صادق دهلوی کشمیری همدانی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1988 میلادی

زبانفارسی

عنوانزندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه به انضمام داستان کک کوهزاد و بخشی از برزونامه

نویسندهسیدمحمد دبیرسیاقی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح احوال و آثار و مجموعه اشعار به‌دست‌آمده شیخ شطاح روزبهان فسایی (بقلی شیرازی)

نویسندهغلامعلی آریا

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسِلک گُهر- حصه اول؛ صوبه متوسط اوربَرار کے قدیم اہلِ تصانیف اور صاحب دیوان شعراء کا تذکرہ مع انتخاب کلام (= سلک گوهر- جلد اول؛ نویسندگان و شاعران صاحب دیوانِ ایالتِ مرکزی و سرزمین بَرار همراه با نمونه‌های شعر)

نویسندهجاوید انصاری بُرهان پوری

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

تاریخ چاپ1948 میلادی

زباناردو/فارسی

نمایش موارد بیشتر