116
نویسنده
3
موضوع
82
منبع
متون نمایشی هماره در طول تاریخ ارتباطی تنگاتنگ با ادبیات داشته اند و از حوزه های بااهمیت ادبی هستند و از برجسته ترین مظاهر و موقعیت های هماهنگی و پیوستگی ادبیات و هنر به خصوص تئاتر بوده اند. در این بخش این متون را از ادبیات کلاسیک و معاصر در دو قال و زیرشاخه ی ایرانی و خارجی ارائه خواهیم کرد.

عنوانسیری در تئاتر مردمی اصفهان (نمایشگاههای مردم شناسی و فرهنگ عامه ایران)

نویسندهپرویز ممنون

موضوعهنر/متون نمایشی

مکان چاپاصفهان

ناشرمرکز مردم شناسی - سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفردوسی و امیر ابوعلی سیمجور؛ مشتمل بر: دو قسمت و هفده بخش و شصت‌ونه صحنه و چند صفحه بر گذشته ایران

نویسندهس. علی آذری

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات نیل

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروزنامه تیاتر؛ نمایش‌نامه شیخ علی میرزای حاکم بروجرد به انضمام شرح احوال و آثار نویسنده

مصححمحمد گلبن, فرامرز طالبی

نویسندهمیرزا رضاخان طباطبایی نایینی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

مکان چاپتهران

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

اقتباس بینامتنی در مهمان مامان نمونه‌ای از نگاه حداکثری به اقتباس سینمایی
ابراهیم سلیمی کوچی فاطمه سکوت جهرمی
PDF

عنواناقتباس بینامتنی در مهمان مامان نمونه‌ای از نگاه حداکثری به اقتباس سینمایی

نویسندهابراهیم سلیمی کوچی, فاطمه سکوت جهرمی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر