125
نویسنده
3
موضوع
91
منبع
متون نمایشی هماره در طول تاریخ ارتباطی تنگاتنگ با ادبیات داشته اند و از حوزه های بااهمیت ادبی هستند و از برجسته ترین مظاهر و موقعیت های هماهنگی و پیوستگی ادبیات و هنر به خصوص تئاتر بوده اند. در این بخش این متون را از ادبیات کلاسیک و معاصر در دو قال و زیرشاخه ی ایرانی و خارجی ارائه خواهیم کرد.
2000
1511
PDF PDF
1251
1109
PDF PDF

عنوانسیری در تئاتر مردمی اصفهان (نمایشگاههای مردم شناسی و فرهنگ عامه ایران)

نویسندهپرویز ممنون

موضوعهنر/متون نمایشی

مکان چاپاصفهان

ناشرمرکز مردم شناسی - سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفردوسی و امیر ابوعلی سیمجور؛ مشتمل بر: دو قسمت و هفده بخش و شصت‌ونه صحنه و چند صفحه بر گذشته ایران

نویسندهس. علی آذری

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات نیل

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروزنامه تیاتر؛ نمایش‌نامه شیخ علی میرزای حاکم بروجرد به انضمام شرح احوال و آثار نویسنده

مصححمحمد گلبن, فرامرز طالبی

نویسندهمیرزا رضاخان طباطبایی نایینی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

مکان چاپتهران

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر