منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
غلامرضا امیرخانی

عنوانتنوع فرهنگی و زبانی در جامعه اطلاعاتی

مترجمغلامرضا امیرخانی

نویسندهیونسکو .

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی