منبع   ۴ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدحسین مشایخ فریدنی
1367
1023
PDF PDF
1373
1043
PDF PDF
2671
2266
PDF PDF
4330
3107
PDF PDF

عنوانکتاب الاغانی (قسمت دوم از کتاب اول)

مترجممحمدحسین مشایخ فریدنی

نویسندهابوالفرج علی بن الحسین الاصفهانی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب الاغانی (قسمت اول از کتاب اول)

مترجممحمدحسین مشایخ فریدنی

نویسندهابوالفرج علی بن الحسین الاصفهانی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی