منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
کرلو آلفونسو نلینو
263
238
PDF PDF

عنوانتاریخ نجوم اسلامی؛ ترجمه کتاب علم الفلک تاریخه عند العرب فی القرون الوسطی (خلاصه سخنرانی‌های دانشمند خاورشناس کرلو آلفونسو نلینو)

مترجماحمد آرام

نویسندهکرلو آلفونسو نلینو

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرکانون نشر و پژوهش‌های اسلامی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی