منبع   ۱ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
سعیده شجاع رضوی

عنوانزبان‌شناسی و سبک‌شناسی در ادبیات و ادبیات عامه

نویسندهسعیده شجاع رضوی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی , پژوهش‌ها/سبک شناسی و مکتب‌های ادبی

مکان چاپمشهد

ناشرنشر اردشیر

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی