منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
پرویز رهبر
212
221
PDF PDF

عنوانتاریخ یهود از اسارت بابل تا امروز با خلاصه‌ای از اعصار قدیم تا اسارت بابل

نویسندهپرویز رهبر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه سپهر

تاریخ چاپ1325 هجری شمسی

زبانفارسی