منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدعلی وامق یزدی
456
332
PDF PDF

عنوانتذکره میکده‌ (همراه با تاریخ ادبیات یزد در عصر قاجار)

به کوششحسین مسرت

نویسندهمحمدعلی وامق یزدی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپیزد

ناشربنیاد فرهنگی پژوهشی ریحانه الرسول یزد با همکاری انتشارات اندیشمندان

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی