منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
حسینعلی قادری تکانتپه‌
134
120
PDF PDF

عنوانتذکره شاعران تکاب افشار مشتمل بر: شرح‌حال و نمونه اشعار شعرای منطقه بزبان‌های فارسی‌، آذری و کردی‌

نویسندهحسینعلی قادری تکانتپه‌

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

ناشرناقوس

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی