منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
ناصر پازوکی طرودی
212
216
PDF PDF

عنوانآثار تاریخی شمیران - جلد اول: لواسان و رودبار قصران (جغرافیای تاریخی و معرفی محوطه‌های باستانی و ...)

نویسندهناصر پازوکی طرودی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی