140
نویسنده
1
موضوع
148
منبع

عنوانقیام و نهضت علویان زاگرس در (همدان، کرمانشاهان، کردستان، خوزستان، آذربایجان)، یا، (تاریخ تحلیلی..) - جلد 1

نویسندهمحمدعلی سلطانی

مصححمحمدعلی سلطانی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپکرمانشاه

ناشرموسسه فرهنگی نشر سها

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشي در تاريخ معاصر ايران: برخورد شرق و غرب در ايران (1950 - 1900)

نویسندهمریم میراحمدی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپمشهد

ناشرموسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپهلوانان: تاریخ پهلوانی در کرمانشاه در دو قرن اخیر، ‭ ۱۳۷۴-۱۱۷۴)‬ه‍. ش.) - جلد دوم

نویسندهجعفر کازرونی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپکرمانشاه

ناشرمنصور عسکری با همکاری انتشارات طاق بستان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپهلوانان: تاریخ پهلوانی در کرمانشاه در دو قرن اخیر، ‭ ۱۳۷۴-۱۱۷۴)‬ه‍. ش.) - جلد اول

نویسندهجعفر کازرونی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپکرمانشاه

ناشرمنصور عسکری با همکاری انتشارات طاق بستان

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب تاریخ روابط خارجی ایران (از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی)

نویسندهعبدالرضا هوشنگ مهدوی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر