22
نویسنده
1
موضوع
22
منبع

عنوانگزارش کارملیت‌ها از ایران در دوره افشاریه و زندیه (1729 ـ 1747)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجممعصومه ارباب

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانایران و عمان در دوره ناصری: روابط ایران و عمان در دوره ناصرالدین شاه قاجار (1264 ـ 1313 ق)

نویسندهبدرجهان ابراهیمی نژاد

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانایران سرزمین همیشگی آریاییان: مهاجرت‌های آریاییان و پیوند آن با آب‌وهوا و دریاهای باستانی ایران

نویسندهرضا مرادی غیاث‌آبادی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپشیراز

ناشرانتشارات نوید شیراز

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناختلاف تجارتی ایران و هلند و بازرگانی هلند در عصر افشاریان و زندیان (1712 ـ 1715)

مترجمسید ابوالقاسم سری

نویسندهویلم فلور

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشراتشارات توس

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروابط ایران با حکومت مستقل نجد (ضمیمه بررسی‌های تاریخی، شماره 4، سال یازدهم)

نویسندهسید حسین مدرسی طباطبایی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشربی نا

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبازخوانی تاریخ ایران زمین (دفتر دوم): ایرانی و ایران‌زمین در دوران شاهنشاهی پارتیان و ساسانیان

نویسندهامیرحسین خنجی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپبی جا

ناشربی نا

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبازخوانی تاریخ ایران زمین (دفتر اول): ایران و ایران‌زمین از دورترین دوران تا پایان دوران شاهنشاهی هخامنشی و لشکرکشی اسکندر به ایران‌زمین

نویسندهامیرحسین خنجی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپبی جا

ناشربی نا

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر