116
نویسنده
1
موضوع
123
منبع

عنوانمختصری درباره مسائل اجتماعی تاریخ ایران و اروپا از سقوط ساسانیان تا روی کار آمدن قاجاریان و قرون جدید و معاصر (تاریخ و فلسفه تاریخ)

نویسندههورپاس (محمود بنی هاشم)

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمثال های صدور صفوی (بررسی کوتاهی درباره یک نوع از اسناد دیوانی دوره صفوی)

نویسندهسید حسین مدرسی طباطبایی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپقم

ناشرچاپ حکمت قم

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر