منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدعلی متصدی زاده زرندی (عبقری)
170
125
PDF PDF

عنوانمکتب پروانه: مجموعه شعری از مرحوم محمدعلی متصدی زاده زرندی (عبقری)

نویسندهمحمدعلی متصدی زاده زرندی (عبقری)

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

ناشربرادران متصدی زاده

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی