منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
حسین سعادت نوری
972
2418
PDF PDF

عنوانسفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس یا ده هزار میل در ایران

نویسندهسرپرسی مولسورث سایکس

مترجمحسین سعادت نوری

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات لوحه

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

تیراژ5000

زبانفارسی