منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
سیدیان محمدامین مصری
232
200
PDF PDF

عنواندیوان ملا معروف کوکه‌ای با شرح حال مؤلف و ضمیمه یک مقدمه در شعر و شاعری

به کوششسیدیان محمدامین مصری

نویسندهملا معروف کوکه‌ای

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپمهاباد

ناشرمرکز کتابفروشی سیدیان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی