403
نویسنده
1
موضوع
517
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 

عنواندیوان شمس‌الدین محمد حافظ بر اساس نسخه‌های 813، 821، 822، 823، 824 و 827 هجری قمری

مصححعبدالوهاب نورانی وصال, سیدمحمدرضا جلالی نائینی

نویسندهخواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات نقره

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات جلد اول و دوم کتاب کنز المصائب قمری در مناقب و مصائب چهارده معصوم (ع)

نویسندهمیرزا محمدتقی قمری گلزار دربندی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان لعلی حکیم مشتمل بر اشعار فارسی و ترکی

به کوششمحمدعلی صفوت

نویسندهمیرزا علیخان لعلی ملقب به شمس الحکما

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتبریز

ناشرشرکت سهامی چاپ کتاب آذربایجان

تاریخ چاپ1322 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان مرحوم حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی

مصححسیدکاظم موسوی

نویسندهحاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشردارالکتب الاسلامیه

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر