208
نویسنده
1
موضوع
323
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 

عنواندیوان قصاید و غزلیات خواجه عمادالدین علی فقیه کرمانی معروف به عماد کرمانی

مصححرکن الدین همایون فرخ

نویسندهعماد فقیه کرمانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ابن سینا

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان محمد بن حسام خوسفی؛ شامل قصیده‌ها، غزل‌ها، ترکیب‌بندها، ترجیع‌بندها، مسمط‌ها، مثنوی‌ها، قطعه‌ها و رباعی‌ها

مصححاحمد احمدی بیرجندی, محمدتقی سالک

نویسندهمحمد بن حسام خوسفی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپمشهد

ناشراداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان خراسان

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان ملا معروف کوکه‌ای با شرح حال مؤلف و ضمیمه یک مقدمه در شعر و شاعری

به کوششسیدیان محمدامین مصری

نویسندهملا معروف کوکه‌ای

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپمهاباد

ناشرمرکز کتابفروشی سیدیان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان آقا صادق هجری تفرشی؛ شامل شهنشاه‌نامه ملوک عجم، آئینه عبرت و ....

به کوششتقی حاتمی

نویسندهآقا صادق هجری تفرشی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ایرانمهر

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان علومی تبریزی؛ شامل غزلیات، قصاید، ترجیعات، ترکیبات و رباعیات

نویسندهمحمدحسین کتابچی (علومی تبریزی)

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپالبرز/کرج

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات جویا تبریزی با مقابله دو نسخه قدیمی و تصحیح و مقدمه و شرح حال

مصححدکتر محمد باقر

نویسندهجویا تبریزی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرانتشارات دانشگاه پنجاب

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات بیدل ـ ج 2 (ترکیب‌بند، ترجیع‌بند، قصائد، قطعات، رباعیات)

نویسندهابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشردپوهنی وزارت و دارالتألیف ریاست

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر