189
نویسنده
1
موضوع
304
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 

عنواندیوان نصرت؛ مشتمل بر غزلیات، قصاید، مثنویات، قطعات و رباعیات

نویسندهعبدالحسین نصرت (منشی‌باشی)

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرعبدالرضا نصرت

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان اشعار مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه

مصححاحمد سهیلی خوانساری

نویسندهمیرزا ابوالحسن جلوه

به کوششمیرزا علی‌خان رسولی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه فردوسی

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات اشعار ملک‌الشعراء طالب آملی؛ شامل قصاید، قطعات، ترکیب‌بندها، مثنویات، جهانگیرنامه، غزلیات، رباعیات

مصححطاهری شهاب

نویسندهمحمد طالب آملی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص به عراقی

مصححسعید نفیسی

نویسندهشیخ فخرالدین ابراهیم همدانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان هلالی جغتایی با شاه و درویش و صفات العاشقین او

مصححسعید نفیسی

نویسندهبدرالدین هلالی جغتایی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان طبیب اصفهانی به ضمیمه رساله‌ای در شرح حال و زمان شاعر

مصححمجتبی برزآبادی فراهانی

به کوششکیوان سمیعی

نویسندهمیرزا عبدالباقی طبیب اصفهانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی سنایی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان عاقل‌خان رازی خوافی (شاعر قرن یازدهم هجری مقیم هند)

مصححمحمد امین عامر

نویسندهعاقل‌خان رازی خوافی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان حکیم شیخ حسین شهرت شیرازی

مصححغلام مجتبی انصاری

نویسندهشیخ حسین شهرت شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان صبوری (رشتی) به ضمیمه تاریخچه تأسیس کتابخانه ملی رشت

مصححهادی جلوه

نویسندهمیرزا باقرخان حکیم صبوری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپگیلان

ناشرجمعیت نشر فرهنگ گیلان

تاریخ چاپ1334 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان خلاق المعانی به انضمام رساله القوس

مصحححسین بحرالعلومی

نویسندهابوالفضل کمال الدین اسماعیل اصفهانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابفروشی دهخدا

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر