363
نویسنده
1
موضوع
477
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 

عنواندیوان شاعر غزلسرای معروف قرن اخیر شیراز مرحوم مظفر شیرازی

مصححعلی نقی بهروزی

نویسندهمظفر شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپشیراز

ناشرکانون دانش پارس

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان خواجه حافظ شیرازی با تصحیح و سه مقدمه و حواشی و تکمله و کشف الابیات

مصححسید ابوالقاسم انجوی شیرازی

نویسندهخواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات جاویدان

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان حافظ شیرازی از روی صحیح‌ترین نسخ موجود (همراه با دو گفتار درباره حافظ و حافظیه از علی‌نقی بهروزی و شخصیت معنوی حافظ)

نویسندهخواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

مصححمحمدجعفر جعفری لنگرودی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکانون معرفت

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان اشعار شادروان اسدالله صنیعیان متخلص به صابر همدانی؛ شامل قصاید، غزلیات، مثنویات، قطعات، رباعیات، مفردات، مدایح و مراثی

مصححکیوان سمیعی

نویسندهاسدالله صنیعیان متخلص به صابر همدانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی زوار

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب دیوان زایر در مراثی و مدایح خانواده عصمت و طهارت (ع)

نویسندهاسدآقا تبریزی متخلص به زایر

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتبریز

ناشرکتابفروشی مصباحی

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات دیوان حکیم نظامی گنجه‌ای (مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرف‌نامه، اقبال‌نامه) از روی متن مصحح استاد سخن وحید دستگردی

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر