195
نویسنده
1
موضوع
310
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 

عنواندیوان علومی تبریزی؛ شامل غزلیات، قصاید، ترجیعات، ترکیبات و رباعیات

نویسندهمحمدحسین کتابچی (علومی تبریزی)

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپالبرز/کرج

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات جویا تبریزی با مقابله دو نسخه قدیمی و تصحیح و مقدمه و شرح حال

مصححدکتر محمد باقر

نویسندهجویا تبریزی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرانتشارات دانشگاه پنجاب

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات بیدل ـ ج 2 (ترکیب‌بند، ترجیع‌بند، قصائد، قطعات، رباعیات)

نویسندهابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشردپوهنی وزارت و دارالتألیف ریاست

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان نصرت؛ مشتمل بر غزلیات، قصاید، مثنویات، قطعات و رباعیات

نویسندهعبدالحسین نصرت (منشی‌باشی)

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرعبدالرضا نصرت

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان اشعار مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه

مصححاحمد سهیلی خوانساری

نویسندهمیرزا ابوالحسن جلوه

به کوششمیرزا علی‌خان رسولی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه فردوسی

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات اشعار ملک‌الشعراء طالب آملی؛ شامل قصاید، قطعات، ترکیب‌بندها، مثنویات، جهانگیرنامه، غزلیات، رباعیات

مصححطاهری شهاب

نویسندهمحمد طالب آملی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص به عراقی

مصححسعید نفیسی

نویسندهشیخ فخرالدین ابراهیم همدانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان هلالی جغتایی با شاه و درویش و صفات العاشقین او

مصححسعید نفیسی

نویسندهبدرالدین هلالی جغتایی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان طبیب اصفهانی به ضمیمه رساله‌ای در شرح حال و زمان شاعر

مصححمجتبی برزآبادی فراهانی

به کوششکیوان سمیعی

نویسندهمیرزا عبدالباقی طبیب اصفهانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی سنایی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر