372
نویسنده
1
موضوع
486
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 

عنواندیوان السید الامام ضیاءالدین ابی الرضا فضل الله الحسنی الراوندی القاسانی

مصححمیر جلال الدین محدث ارموی

نویسندهسید امام ضیاءالدین فضل الله حسنی راوندی قاسانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1334 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان استاد جمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهجمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرموسسه اتشارات نگاه

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان کامل شمس مغربی؛ شامل غزلیات، ترجیعات، رباعیات، فهلویات به انضمام رساله جام جهان‌نما

مصححسیدابوطالب میرعابدینی

نویسندهملامحمد شمس مغربی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرزوار

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان غزلیات و رباعیات و ترجیعات هاشم حکمت افشار متخلص به «خاتم»

نویسندههاشم حکمت افشار متخلص به «خاتم»

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپشیراز

ناشرانتشارات کتابفروشی مصطفوی

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان شاعر غزلسرای معروف قرن اخیر شیراز مرحوم مظفر شیرازی

مصححعلی نقی بهروزی

نویسندهمظفر شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپشیراز

ناشرکانون دانش پارس

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان خواجه حافظ شیرازی با تصحیح و سه مقدمه و حواشی و تکمله و کشف الابیات

مصححسید ابوالقاسم انجوی شیرازی

نویسندهخواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات جاویدان

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان حافظ شیرازی از روی صحیح‌ترین نسخ موجود (همراه با دو گفتار درباره حافظ و حافظیه از علی‌نقی بهروزی و شخصیت معنوی حافظ)

نویسندهخواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

مصححمحمدجعفر جعفری لنگرودی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکانون معرفت

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان اشعار شادروان اسدالله صنیعیان متخلص به صابر همدانی؛ شامل قصاید، غزلیات، مثنویات، قطعات، رباعیات، مفردات، مدایح و مراثی

مصححکیوان سمیعی

نویسندهاسدالله صنیعیان متخلص به صابر همدانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی زوار

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر