442
نویسنده
1
موضوع
556
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 

عنواندیوان صفی علیشاه شامل: قصاید، غزلیات، ترجیعات، رباعیات

نویسندهحاج میرزا حسن صفی علیشاه

به کوششمنصور مشفق

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

ناشربنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر