452
نویسنده
1
موضوع
565
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 
1737
1077
PDF PDF

عنوانسوزن عیسی (گزارش چامه ترسایی از فضل الدین بدیل خاقانی شروانی)

نویسندهمیرجلال الدین کزازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علامه طباطبایی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان صفی علیشاه شامل: قصاید، غزلیات، ترجیعات، رباعیات

نویسندهحاج میرزا حسن صفی علیشاه

به کوششمنصور مشفق

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

ناشربنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر