منبع   ۳ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
رشیدالدین فضل الله همدانی

عنوانجامع التواریخ: از آغاز سلطنت هلاکوخان تا پایان دوره غازان‌خان (جلد دوم)

مصححبهمن کریمی

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامع التواریخ: از آغاز پیدایش قبایل مغول تا پایان دوره تیمور قاآن (جلد اول)

مصححبهمن کریمی

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

مجمع التواریخ السلطانیه، قسمت خلفاى علويه مغرب و مصر و نزاريان و رفيقان از تاريخ حافظ ابرو، با مطالب اضافى همين بخش از جامع التواريخ رشيدالدين فضل‌الله همدانى و زبدة التواريخ ابوالقاسم كاشانى
حافظ ابرو رشیدالدین فضل الله همدانی ابوالقاسم کاشانی
PDF

عنوانمجمع التواریخ السلطانیه، قسمت خلفاى علويه مغرب و مصر و نزاريان و رفيقان از تاريخ حافظ ابرو، با مطالب اضافى همين بخش از جامع التواريخ رشيدالدين فضل‌الله همدانى و زبدة التواريخ ابوالقاسم كاشانى

به کوششمحمد مدرسی زنجانی

نویسندهحافظ ابرو, رشیدالدین فضل الله همدانی, ابوالقاسم کاشانی

موضوعنثر/متون کهن

ناشرانتشارات اطلاعات

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی