147
نویسنده
1
موضوع
159
منبع
این بخش به معرفی و ارائه متونی تاریخی اختصاص دارد. متونی که ذیل علم تاریخ نگاشته شده اند، و به دلایل مختلفی همچون: سبک نگارش، نوع و شیوه ی تحریر، تاریخ کتابت و... در این دوران دارای ارزش ادبی می باشند.

عنوانگزارش ایران؛ بخش گزارش دوره قاجار و مشروطیت از جلد سوم و چهارم

به کوششمحمدعلی صوتی

نویسندهمهدی‌قلی هدایت مخبرالسلطنه

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات نقره

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

تاریخ بی‌دروغ در وقایع کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار به انضمام شرح حال ظهیرالدوله و بازجویی میرزا رضا کرمانی
علیرضا حکیم خسروی «خسروانی» علی‌خان ظهیرالدوله
PDF

عنوانتاریخ بی‌دروغ در وقایع کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار به انضمام شرح حال ظهیرالدوله و بازجویی میرزا رضا کرمانی

مصححنورالدین چهاردهی

نویسندهعلیرضا حکیم خسروی «خسروانی», علی‌خان ظهیرالدوله

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات شرق

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانملخص شاهجهان‌نامه

نویسندهمیرزا محمدطاهر خان آشنا مخاطب به عنایت‌خان

مصححجلیل الرحمن

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبساتین الانس

به کوششریحانه خاتون

مصححنذیر احمد

نویسندهمحمد بن صدر تاج عبدوسی اخستان دهلوی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآثار احمدی، تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار (ع)

به کوششمیرهاشم محدث

نویسندهاحمد بن تاج الدین استرآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی قبله

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناحسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم (جلد دوم)

مترجمعلینقی منزوی

نویسندهبوعبدالله محمد بن احمد مقدسی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت مؤلفان و مترجمان ایران

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناحسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم (جلد اول)

مترجمعلینقی منزوی

نویسندهبوعبدالله محمد بن احمد مقدسی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت مؤلفان و مترجمان ایران

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانظفرنامه؛ تاریخ فتوحات امیرتیمور گورکانی؛ ماجرای خونین قتل عام شهرهای ایران

مصححمحمد احمدپناهی سمنانی

نویسندهنظام الدین شامی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشربامداد

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر