141
نویسنده
1
موضوع
153
منبع
این بخش به معرفی و ارائه متونی تاریخی اختصاص دارد. متونی که ذیل علم تاریخ نگاشته شده اند، و به دلایل مختلفی همچون: سبک نگارش، نوع و شیوه ی تحریر، تاریخ کتابت و... در این دوران دارای ارزش ادبی می باشند.

عنوانملخص شاهجهان‌نامه

نویسندهمیرزا محمدطاهر خان آشنا مخاطب به عنایت‌خان

مصححجلیل الرحمن

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبساتین الانس

به کوششریحانه خاتون

مصححنذیر احمد

نویسندهمحمد بن صدر تاج عبدوسی اخستان دهلوی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآثار احمدی، تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار (ع)

به کوششمیرهاشم محدث

نویسندهاحمد بن تاج الدین استرآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی قبله

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناحسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم (جلد دوم)

مترجمعلینقی منزوی

نویسندهبوعبدالله محمد بن احمد مقدسی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت مؤلفان و مترجمان ایران

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناحسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم (جلد اول)

مترجمعلینقی منزوی

نویسندهبوعبدالله محمد بن احمد مقدسی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت مؤلفان و مترجمان ایران

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانظفرنامه؛ تاریخ فتوحات امیرتیمور گورکانی؛ ماجرای خونین قتل عام شهرهای ایران

مصححمحمد احمدپناهی سمنانی

نویسندهنظام الدین شامی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشربامداد

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ جنگ‌های ایران و روس؛ یادداشت‌های میرزا محمدصادق وقایع‌نگار مروزی از آغاز تا عهدنامه ترکمانچای

نویسندهمیرزا محمدصادق وقایع‌نگار مروزی

به کوششحسین آذر

مصححامیرهوشنگ آذر

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمصحح

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ مسعودی معروف به تاریخ بیهقی (مجلد سوم: شامل قسمتی دیگر از حواشی و تعلیقات)

مصححسعید نفیسی

نویسندهابوالفضل بیهقی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ مسعودی معروف به تاریخ بیهقی (مجلد دوم: شامل بازمانده متن کتاب و قسمتی از حواشی و تعلیقات)

مصححسعید نفیسی

نویسندهابوالفضل بیهقی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر