192
نویسنده
1
موضوع
209
منبع
این بخش به معرفی و ارائه متونی تاریخی اختصاص دارد. متونی که ذیل علم تاریخ نگاشته شده اند، و به دلایل مختلفی همچون: سبک نگارش، نوع و شیوه ی تحریر، تاریخ کتابت و... در این دوران دارای ارزش ادبی می باشند.
1364
1012
PDF PDF

عنوانشرح مشکلات تاریخ جهانگشای جوینی شامل: معانی لغات و ترکیبات، شرح اعلام، ترجمه آیات و احادیث و اشعار و امثال عربی به انضمام فهرستهای راهنما بر اساس نسخه محمد قزوینی

نویسندهاحمد خاتمی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات پایا

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامع التواریخ: از آغاز سلطنت هلاکوخان تا پایان دوره غازان‌خان (جلد دوم)

مصححبهمن کریمی

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامع التواریخ: از آغاز پیدایش قبایل مغول تا پایان دوره تیمور قاآن (جلد اول)

مصححبهمن کریمی

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده فرمانها (موجود در کتابخانه ملی)

نویسندهمحمداسماعیل رضوانی

به کوششحوریه سعیدی, زهرا حداد, مینا ودادی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ملی جمهوری اسلامی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاه عباس: مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشت‌های تفصیلی (جلد سوم)

به کوششعبدالحسین نوایی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاه عباس: مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشت‌های تفصیلی (جلد اول)

به کوششعبدالحسین نوایی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ قزلباشان صفوی در چند متن تاریخی ـ مذهبی عربی دوره اسلامی

نویسندهگروهی از نویسندگان

مصححرسول جعفریان

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپقم

ناشرنشر مورخ

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتابچه نیشابور: گزارش روستاهای نیشابور در سال 1296 قمری

مصححرسول جعفریان

نویسندهمیرزا حسین بن عبدالکریم درودی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفلسفه هند قدیم: ترجمه از کتاب ماللهند ابوریحان بیرونی

نویسندهمحمدبن احمد ابوریحان بیرونی

مترجماکبر داناسرشت

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمکاتبات دول ثلاثه با دولت ایران؛ جلد سوم: عثمانی به ضمیمه چند مکاتبه فرانسه

نویسندهمولف ناشناس

به کوششعباسقلی صادقی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمکاتبات دول ثلاثه با دولت ایران؛ جلد اول: انگلیس

نویسندهمولف ناشناس

به کوششعباسقلی صادقی, فروزنده کاظمی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرمان‌ها و رقم‌های منتشرنشده دوره قاجار: جلد اول 64 ـ 1211 ق

نویسندهمولف ناشناس

به کوششرضا فراستی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسفارت‌نامه‌های ایران: گزارش‌های مسافرت و مأموریت سفیران عثمانی در ایران

نویسندهگروهی از نویسندگان

مصححمحمدامین ریاحی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشراتشارات توس

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر