177
نویسنده
1
موضوع
192
منبع
این بخش به معرفی و ارائه متونی تاریخی اختصاص دارد. متونی که ذیل علم تاریخ نگاشته شده اند، و به دلایل مختلفی همچون: سبک نگارش، نوع و شیوه ی تحریر، تاریخ کتابت و... در این دوران دارای ارزش ادبی می باشند.

عنوانفرمان‌ها و رقم‌های منتشرنشده دوره قاجار: جلد اول 64 ـ 1211 ق

نویسندهمولف ناشناس

به کوششرضا فراستی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسفارت‌نامه‌های ایران: گزارش‌های مسافرت و مأموریت سفیران عثمانی در ایران

نویسندهگروهی از نویسندگان

مصححمحمدامین ریاحی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشراتشارات توس

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیادداشت های تاریخی از روزگار صفوی؛ وقایع سال‌های 892 ـ 1042 هجری قمری

نویسندهمولف ناشناس

مصححرسول جعفریان

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپقم

ناشرنشر مورخ

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالأعلام بمناقب الاسلام (ترجمه فارسی همراه با متن عربی)

مترجماحمد شریعتی, حسین منوچهری

نویسندهابوالحسن عامری

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآکام المرجان فی ذکر المدائن المشهورة فی کل مکان: متن جغرافیایی سده چهارم هجری

مترجممحمدآصف فکرت

مصححفهمی سعد

نویسندهاسحاق بن حسین منجم

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات آستان قدس رضوی - به نشر

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننهایه المسوول فی روایه الرسول، جلد اول

مصححمحمدجعفر یاحقی

نویسندهسعیدالدین محمد بن مسعود کازرونی

مترجمعبدالسلام بن علی بن حسین ابرقوهی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمآثر سلطانیه: تاریخ جنگ‌های ایران و روش به ضمیمه جنگ‌های دوره دوم از تاریخ ذوالقرنین خاوری شیرازی

مصححغلامحسین زرگری نژاد

نویسندهعبدالرزاق دنبلی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرروزنامه ایران

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزندگانی ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق طوسی یا خواجه نظام الملک طوسی

نویسندهعبدالرزاق کانپوری

مترجمسید مصطفی طباطبایی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

ناشرمجله ماهانه هور

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبیست سال بعد از امیر کبیر: متضمن شرح اوضاع ایران و حوادث نیمه اول سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در رابطه با مرحوم مجد الملک و کتاب انتقادی او: رساله مجدیه

مصححفضل الله گرکانی

نویسندهعلی امینی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر