168
نویسنده
1
موضوع
181
منبع
این بخش به معرفی و ارائه متونی تاریخی اختصاص دارد. متونی که ذیل علم تاریخ نگاشته شده اند، و به دلایل مختلفی همچون: سبک نگارش، نوع و شیوه ی تحریر، تاریخ کتابت و... در این دوران دارای ارزش ادبی می باشند.

عنوانزندگانی ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق طوسی یا خواجه نظام الملک طوسی

نویسندهعبدالرزاق کانپوری

مترجمسید مصطفی طباطبایی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

ناشرمجله ماهانه هور

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبیست سال بعد از امیر کبیر: متضمن شرح اوضاع ایران و حوادث نیمه اول سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در رابطه با مرحوم مجد الملک و کتاب انتقادی او: رساله مجدیه

مصححفضل الله گرکانی

نویسندهعلی امینی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه عهدنامه‌های تاریخی ایران از عهد هخامنشی تا عصر پهلوی

به کوششع. وحید مازندرانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشروزارت امور خارجه شاهنشاهی

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه تاریخ یمینی به انضمام خاتمه یمینی یا حوادث ایام (در سال 603 هجری قمری)

مصححجعفر شعار

نویسندهابوالشرف ناصح بن ظفر بن سعد جرفادقانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروضة الصفا (جلدهای چهارم، پنجم و ششم)

مصححعباس زریاب خویی

نویسندهمحمد بن خاوند شاه بلخی معروف به میرخوند

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروضة الصفا (جلدهای اول، دوم و سوم)

مصححعباس زریاب خویی

نویسندهمحمد بن خاوند شاه بلخی معروف به میرخوند

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپنج رساله تاریخی درباره حوادث دوران امیر تیمور گورکان

نویسندهعبدالله بن لطف الله حافظ ابرو

مصححفلکس تاور

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپپراگ

ناشرنشریات فرهنگستان علوم چکسلواکی

تاریخ چاپ1958 میلادی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر