193
نویسنده
1
موضوع
210
منبع
این بخش به معرفی و ارائه متونی تاریخی اختصاص دارد. متونی که ذیل علم تاریخ نگاشته شده اند، و به دلایل مختلفی همچون: سبک نگارش، نوع و شیوه ی تحریر، تاریخ کتابت و... در این دوران دارای ارزش ادبی می باشند.
1566
1084
PDF PDF
2360
1447
PDF PDF
2326
1442
PDF PDF
1437
1085
PDF PDF
1669
1172
PDF PDF
1505
1146
PDF PDF

عنوانداستانهای تاریخی وقایع برجسته باستان شکوفان ایران، پیش از دوران هخامنشی تا آخر دوران ساسانی

نویسندهحسین جودت

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

ناشرچاپ درخشان

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح مشکلات تاریخ جهانگشای جوینی شامل: معانی لغات و ترکیبات، شرح اعلام، ترجمه آیات و احادیث و اشعار و امثال عربی به انضمام فهرستهای راهنما بر اساس نسخه محمد قزوینی

نویسندهاحمد خاتمی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات پایا

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامع التواریخ: از آغاز سلطنت هلاکوخان تا پایان دوره غازان‌خان (جلد دوم)

مصححبهمن کریمی

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامع التواریخ: از آغاز پیدایش قبایل مغول تا پایان دوره تیمور قاآن (جلد اول)

مصححبهمن کریمی

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده فرمانها (موجود در کتابخانه ملی)

نویسندهمحمداسماعیل رضوانی

به کوششحوریه سعیدی, زهرا حداد, مینا ودادی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ملی جمهوری اسلامی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاه عباس: مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشت‌های تفصیلی (جلد سوم)

به کوششعبدالحسین نوایی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاه عباس: مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشت‌های تفصیلی (جلد اول)

به کوششعبدالحسین نوایی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ قزلباشان صفوی در چند متن تاریخی ـ مذهبی عربی دوره اسلامی

نویسندهگروهی از نویسندگان

مصححرسول جعفریان

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپقم

ناشرنشر مورخ

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتابچه نیشابور: گزارش روستاهای نیشابور در سال 1296 قمری

مصححرسول جعفریان

نویسندهمیرزا حسین بن عبدالکریم درودی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفلسفه هند قدیم: ترجمه از کتاب ماللهند ابوریحان بیرونی

نویسندهمحمدبن احمد ابوریحان بیرونی

مترجماکبر داناسرشت

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمکاتبات دول ثلاثه با دولت ایران؛ جلد سوم: عثمانی به ضمیمه چند مکاتبه فرانسه

نویسندهمولف ناشناس

به کوششعباسقلی صادقی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمکاتبات دول ثلاثه با دولت ایران؛ جلد اول: انگلیس

نویسندهمولف ناشناس

به کوششعباسقلی صادقی, فروزنده کاظمی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرمان‌ها و رقم‌های منتشرنشده دوره قاجار: جلد اول 64 ـ 1211 ق

نویسندهمولف ناشناس

به کوششرضا فراستی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر