115
نویسنده
1
موضوع
124
منبع
این بخش به معرفی و ارائه متونی تاریخی اختصاص دارد. متونی که ذیل علم تاریخ نگاشته شده اند، و به دلایل مختلفی همچون: سبک نگارش، نوع و شیوه ی تحریر، تاریخ کتابت و... در این دوران دارای ارزش ادبی می باشند.

عنواننسائم الاسحار من لطائم الاخبار در تاریخ وزراء

مصححمیر جلال الدین محدث ارموی

نویسندهناصرالدین منشی کرمانی (سال 725 هـ)

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اطلاعات

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ایوبیان (مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب)

مترجمپرویز اتابکی

مصحححسنین محمدربیع

نویسندهجمال الدین محمد بن سالم بن واصل

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمآثر الملوک به ضمیمه خاتمه خلاصه الاخبار و قانون همایونی

مصححمیرهاشم محدث

نویسندهخواندمیر غیاث‌الدین بن همام الدین حسینی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه خدمات فرهنگی رسا

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارش سفارت کابل: سفرنامه سیدابوالحسن قندهاری در 1286 و اسناد مربوط به آن

مصححمحمدآصف فکرت

نویسندهسیدابوالحسن قندهاری

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگنجینه بهارستان (مجموعه پنج رساله در تاریخ)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششسعید میرمحمدصادق

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا

مصححاحمد گلچین معانی

نویسندهاحمد بن محمود المدعو بمعین الفقراء

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات ایرانی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

تاریخ بدخشان و تتمه تاریخ بدخشان در وقایع سال‌های 1068 ـ 1325 قمری
میرزا سنگ‌محمد بدخشی میرزا فضل‌علی بیک سرخ‌افسر
PDF

عنوانتاریخ بدخشان و تتمه تاریخ بدخشان در وقایع سال‌های 1068 ـ 1325 قمری

مصححمنوچهر ستوده

نویسندهمیرزا سنگ‌محمد بدخشی, میرزا فضل‌علی بیک سرخ‌افسر

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی جهانگیری

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانراحة الصدور و آیة السرور در تاریخ آل سلجوق

مصححمحمد اقبال

نویسندهمحمد بن علی بن سلیمان راوندی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اساطیر

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ2200

زبانفارسی

عنوانعباس‌نامه یا شرح زندگانی 22 ساله شاه عباس ثانی (1052 ـ 1073)

مصححابراهیم دهگان

نویسندهمیرزا محمدطاهر وحید قزوینی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپاراک

ناشرکتاب‌فروشی داودی اراک

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح احوال سلطان عبدالحمید و اوضاع مملکت عثمانی

مترجممحمدحسن خان اعتمادالسلطنه

مصححمحمدحسن کاووسی عراقی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر