160
نویسنده
1
موضوع
173
منبع
این بخش به معرفی و ارائه متونی تاریخی اختصاص دارد. متونی که ذیل علم تاریخ نگاشته شده اند، و به دلایل مختلفی همچون: سبک نگارش، نوع و شیوه ی تحریر، تاریخ کتابت و... در این دوران دارای ارزش ادبی می باشند.

عنوانمجموعه عهدنامه‌های تاریخی ایران از عهد هخامنشی تا عصر پهلوی

به کوششع. وحید مازندرانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشروزارت امور خارجه شاهنشاهی

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه تاریخ یمینی به انضمام خاتمه یمینی یا حوادث ایام (در سال 603 هجری قمری)

مصححجعفر شعار

نویسندهابوالشرف ناصح بن ظفر بن سعد جرفادقانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروضة الصفا (جلدهای چهارم، پنجم و ششم)

مصححعباس زریاب خویی

نویسندهمحمد بن خاوند شاه بلخی معروف به میرخوند

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروضة الصفا (جلدهای اول، دوم و سوم)

مصححعباس زریاب خویی

نویسندهمحمد بن خاوند شاه بلخی معروف به میرخوند

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپنج رساله تاریخی درباره حوادث دوران امیر تیمور گورکان

نویسندهعبدالله بن لطف الله حافظ ابرو

مصححفلکس تاور

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپپراگ

ناشرنشریات فرهنگستان علوم چکسلواکی

تاریخ چاپ1958 میلادی

زبانفارسی

عنوانگزارش ایران؛ بخش گزارش دوره قاجار و مشروطیت از جلد سوم و چهارم

به کوششمحمدعلی صوتی

نویسندهمهدی‌قلی هدایت مخبرالسلطنه

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات نقره

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

تاریخ بی‌دروغ در وقایع کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار به انضمام شرح حال ظهیرالدوله و بازجویی میرزا رضا کرمانی
علیرضا حکیم خسروی «خسروانی» علی‌خان ظهیرالدوله
PDF

عنوانتاریخ بی‌دروغ در وقایع کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار به انضمام شرح حال ظهیرالدوله و بازجویی میرزا رضا کرمانی

مصححنورالدین چهاردهی

نویسندهعلیرضا حکیم خسروی «خسروانی», علی‌خان ظهیرالدوله

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات شرق

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر