منبع   ۴ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
بودان دوبوالوران
زندگینامه علمی دانشوران - جلد چهارم
بودان دوبوالوران پینل فیلیپ
PDF

عنوانزندگینامه علمی دانشوران - جلد چهارم

به کوششاحمد بیرشک

نویسندهبودان دوبوالوران, پینل فیلیپ

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی