منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
شورای کتاب کودک
174
174
PDF PDF

عنوانفرهنگنامه کودکان و نوجوانان - جلد اول (آ)

به کوششایرج جهانشاهی, توران میرهادی (خمارلو)

نویسندهشورای کتاب کودک

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرشرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی