159
نویسنده
1
موضوع
140
منبع
فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت، واژه‌نامه، لغت‌نامه، فرهنگ یا فرهنگنامه کتابی است که در آن معانی واژه‌های یک زبانِ معین با توضیحات مربوط به ریشه ی واژه ها، تلفظ آنها و یا اطلاعات دیگر مربوط به این واژگان به ترتیب حروف الفبای همان زبان، گردآوری می‌شود. فرهنگ واژگان با دانشنامه(دایرةالمعارف) تفاوت دارد. در یک واژه‌نامه -معمولا- فقط به معنای واژه‌ها اکتفا می‌شود و اطلاعات دیگری(نظیر تاریخچه) داده نمی‌شود. به علاوه، در واژه‌نامه‌ها فقط به واژه‌های عمومی یک زبان اشاره می‌شود و اسامی خاص(مانند اسم مکان‌ها و اشخاص) کمتر نوشته می‌شود با این حال، مرز دقیقی بین واژه‌نامه و دانشنامه نمی‌توان تعیین کرد و برخی کتب به نوعی در هر دو طبقه جای می‌گیرند، مانند لغتنامه ی دهخدا.

عنوانمعجم شاهنامه با دو ذیل: 1. شواهد لغت فرس از شاهنامه، 2. گزیده لغت شهنامه عبدالقادر

مصحححسین خدیو جم

نویسندهمحمد بن الرضا بن محمد العلوی الطوسی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ مختصر اردو ـ فارسی؛ شامل دستورنامه مختصر در صرف و نحو اردو و لغات و اصطلاحات اردو به فارسی

نویسندهشهیندخت کامران مقدم

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی (انگلیسی ـ فارسی)

مصححبهاءالدین خرمشاهی

نویسندهماری بریجانیان

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیشرو ادب یا مقدمة الادب (القسم الثانی)

نویسندهجارالله محمود بن عمر الزمخشری

مصححسیدمحمدکاظم امام

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیشرو ادب یا مقدمة الادب (القسم الاول)

نویسندهجارالله محمود بن عمر الزمخشری

مصححسیدمحمدکاظم امام

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر