175
نویسنده
1
موضوع
155
منبع
فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت، واژه‌نامه، لغت‌نامه، فرهنگ یا فرهنگنامه کتابی است که در آن معانی واژه‌های یک زبانِ معین با توضیحات مربوط به ریشه ی واژه ها، تلفظ آنها و یا اطلاعات دیگر مربوط به این واژگان به ترتیب حروف الفبای همان زبان، گردآوری می‌شود. فرهنگ واژگان با دانشنامه(دایرةالمعارف) تفاوت دارد. در یک واژه‌نامه -معمولا- فقط به معنای واژه‌ها اکتفا می‌شود و اطلاعات دیگری(نظیر تاریخچه) داده نمی‌شود. به علاوه، در واژه‌نامه‌ها فقط به واژه‌های عمومی یک زبان اشاره می‌شود و اسامی خاص(مانند اسم مکان‌ها و اشخاص) کمتر نوشته می‌شود با این حال، مرز دقیقی بین واژه‌نامه و دانشنامه نمی‌توان تعیین کرد و برخی کتب به نوعی در هر دو طبقه جای می‌گیرند، مانند لغتنامه ی دهخدا.

عنوانالمعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم؛ فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم (المجلد الثالث): من الشین الی الیاء

نویسندهمحمود روحانی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات آستان قدس رضوی - به نشر

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم؛ فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم (المجلد الثانی): من الهمزة الی السین

نویسندهمحمود روحانی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات آستان قدس رضوی - به نشر

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم؛ فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم (المجلد الاول): المدخل

نویسندهمحمود روحانی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات آستان قدس رضوی - به نشر

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ لغات متشابه در زبان و ادبیات آذربایجانی به انضمام مختصری از اهم نکات دستوری

نویسندهعلی اسماعیل فیروز ثمرین

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

فرهنگ متشابه به انضمام قاعده‌های املایی و نقطه‌گذاری در نوشتن زبان فارسی
محمد جدی احمد فولادشکن
PDF

عنوانفرهنگ متشابه به انضمام قاعده‌های املایی و نقطه‌گذاری در نوشتن زبان فارسی

نویسندهمحمد جدی, احمد فولادشکن

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ دانشجو یا لغات کلیله و دمنه و گلستان و اسرار التوحید و اخلاق ناصری

نویسندهسیدمحمدباقر برقعی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپقم

ناشرانتشارات نوین

تاریخ چاپ1333 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصحاح الفرس؛ فرهنگ لغات فارسی از قرن هشتم هجری

نویسندهمحمد بن هندوشاه نخجوانی

مصححعبدالعلی طاعتی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعجم شاهنامه با دو ذیل: 1. شواهد لغت فرس از شاهنامه، 2. گزیده لغت شهنامه عبدالقادر

مصحححسین خدیو جم

نویسندهمحمد بن الرضا بن محمد العلوی الطوسی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ مختصر اردو ـ فارسی؛ شامل دستورنامه مختصر در صرف و نحو اردو و لغات و اصطلاحات اردو به فارسی

نویسندهشهیندخت کامران مقدم

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی (انگلیسی ـ فارسی)

مصححبهاءالدین خرمشاهی

نویسندهماری بریجانیان

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر