193
نویسنده
1
موضوع
173
منبع
فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت، واژه‌نامه، لغت‌نامه، فرهنگ یا فرهنگنامه کتابی است که در آن معانی واژه‌های یک زبانِ معین با توضیحات مربوط به ریشه ی واژه ها، تلفظ آنها و یا اطلاعات دیگر مربوط به این واژگان به ترتیب حروف الفبای همان زبان، گردآوری می‌شود. فرهنگ واژگان با دانشنامه(دایرةالمعارف) تفاوت دارد. در یک واژه‌نامه -معمولا- فقط به معنای واژه‌ها اکتفا می‌شود و اطلاعات دیگری(نظیر تاریخچه) داده نمی‌شود. به علاوه، در واژه‌نامه‌ها فقط به واژه‌های عمومی یک زبان اشاره می‌شود و اسامی خاص(مانند اسم مکان‌ها و اشخاص) کمتر نوشته می‌شود با این حال، مرز دقیقی بین واژه‌نامه و دانشنامه نمی‌توان تعیین کرد و برخی کتب به نوعی در هر دو طبقه جای می‌گیرند، مانند لغتنامه ی دهخدا.

عنوانفرهنگ واژه های نظامی شامل،واژه ها و عبارت های معمول و متداول در ارتش شاهنشاهی

نویسندهمحمد کاظمی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه ارتش شاهنشاهی

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ واژه‌های همانند ارمنی، اوستایی، پهلوی، فارسی و ....؛ دفتر نخست: بخش آ بر پایه فرهنگ ریشه‌شناسی ارمنی هراچیا آجاریان

نویسندهادیک مهرابی (آرین)

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد نیشابور

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ واژه‌های اوستایی بر پایه فرهنگ کانگا و نگرش به فرهنگ‌های دیگر (جلد چهارم)

نویسندهاحسان بهرامی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر بلخ

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ واژه‌های اوستایی بر پایه فرهنگ کانگا و نگرش به فرهنگ‌های دیگر (جلد سوم)

نویسندهاحسان بهرامی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر بلخ

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ واژه‌های اوستایی بر پایه فرهنگ کانگا و نگرش به فرهنگ‌های دیگر (جلد دوم)

نویسندهاحسان بهرامی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر بلخ

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ واژه‌های اوستایی بر پایه فرهنگ کانگا و نگرش به فرهنگ‌های دیگر (جلد اول)

نویسندهاحسان بهرامی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر بلخ

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواژه‌های سیاسی و اجتماعی؛ شامل توضیح مختصر درباره یکصد واژه سیاسی و اجتماعی

نویسندهامیر نیک آئین

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرحزب توده ایران

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر