501
نویسنده
1
موضوع
440
منبع
فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت، واژه‌نامه، لغت‌نامه، فرهنگ یا فرهنگنامه کتابی است که در آن معانی واژه‌های یک زبانِ معین با توضیحات مربوط به ریشه ی واژه ها، تلفظ آنها و یا اطلاعات دیگر مربوط به این واژگان به ترتیب حروف الفبای همان زبان، گردآوری می‌شود. فرهنگ واژگان با دانشنامه(دایرةالمعارف) تفاوت دارد. در یک واژه‌نامه -معمولا- فقط به معنای واژه‌ها اکتفا می‌شود و اطلاعات دیگری(نظیر تاریخچه) داده نمی‌شود. به علاوه، در واژه‌نامه‌ها فقط به واژه‌های عمومی یک زبان اشاره می‌شود و اسامی خاص(مانند اسم مکان‌ها و اشخاص) کمتر نوشته می‌شود با این حال، مرز دقیقی بین واژه‌نامه و دانشنامه نمی‌توان تعیین کرد و برخی کتب به نوعی در هر دو طبقه جای می‌گیرند، مانند لغتنامه ی دهخدا.
فرهنگ واژه‌نمای غزلیات سعدی به انضمام فرهنگ بسامدی (بر اساس متن غزلیات سعدی، تصحیح حبیب یغمایی): جلد اول: آ - ح
سیدابوطالب میرعابدینی مهین دخت صدیقیان
PDF

عنوانفرهنگ واژه‌نمای غزلیات سعدی به انضمام فرهنگ بسامدی (بر اساس متن غزلیات سعدی، تصحیح حبیب یغمایی): جلد اول: آ - ح

مصحححبیب یغمایی

نویسندهسیدابوطالب میرعابدینی, مهین دخت صدیقیان

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ آرایه های ادبی (بیان) در شاهنامه فردوسی (شامل: ترکیب ها و عبارت های کنایی، استعاری، مجازی، اغراق و ...)

نویسندهپوراندخت برومند

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر دیگر

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

دایره المعارف بازتابی از عالم کبیر (بررسی تحلیلی دایره المعارف نویسی در ایران و جهان)
مهشید مشیری نادرقلی قورچیان
PDF

عنواندایره المعارف بازتابی از عالم کبیر (بررسی تحلیلی دایره المعارف نویسی در ایران و جهان)

نویسندهمهشید مشیری, نادرقلی قورچیان

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشربنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ ماثورات متون عرفانی (مشتمل بر احادیث، اقوال و امثال متون عرفانی فارسی)

نویسندهباقر صدری نیا

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگهای فارسی به فارسی و فارسی به زبانهای دیگر و فرهنگهای موضوعی و گویشهای محلی و فرهنگ گونه ها

نویسندهسیدمحمد دبیرسیاقی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

ناشرانتشارات آرا

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر