منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
علی اصغر مجتهدی
794
331
PDF PDF

عنوانامثال و حکم در زبان محلی آذربایجان (ترکی دیلننده مثللر)

نویسندهعلی اصغر مجتهدی

به کوششسیروس قمری

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم , پژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

مکان چاپتبریز

ناشربنیاد کتابخانه فردوسی تبریز

تاریخ چاپ هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانآذربایجانی/فارسی