منبع   ۱ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمد واعظ زاده خراسانی
648
363
PDF PDF

عنوانیادنامه شیخ طوسی مجلد سوم

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششمحمد واعظ زاده خراسانی

موضوعکلیات/یادنامه , کلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی دانشکده الهیات و معارف اسلامی مرکز تحقیقات و مطالعات

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی