منبع   ۳۱۶ موضوع   ۵۲ دنبال کننده   ۱
جمعی از نویسندگان
198
139
PDF PDF
212
231
PDF PDF
205
234
PDF PDF
158
149
PDF PDF
172
195
PDF PDF
178
171
PDF PDF
201
180
PDF PDF
209
134
PDF PDF
195
145
PDF PDF
293
266
PDF PDF
449
273
PDF PDF
186
129
PDF PDF
262
198
PDF PDF
465
461
PDF PDF
387
440
PDF PDF

عنوانمجموعه مقالات کنگره بین المللی نهمین سده تولد حکیم نظامی گنجوی - جلد سوم

به کوششمنصور ثروت

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات کنگره بین المللی نهمین سده تولد حکیم نظامی گنجوی - جلد دوم

به کوششمنصور ثروت

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبه یادگار کنگره جهانی بزرگداشت نهمین سده تولد حکیم نظامی گنجوی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپمشهد

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشروزارت علوم و آموزش عالی

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناولین نشریه فرهنگ حوزه بنادر و جزایر بحر عمان و خلیج فارس (بندرعباس)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپهرمزگان/بندرعباس

ناشرچاپ گامبرون بندرعباس

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه مقالات کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران 11-14 مهرماه 1371

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرکنگره بین المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر