منبع   ۳۹۶ موضوع   ۵۶ دنبال کننده   ۲
جمعی از نویسندگان
586
514
PDF PDF
483
366
PDF PDF
1162
489
PDF PDF
659
540
PDF PDF
571
441
PDF PDF
1205
881
PDF PDF
477
330
PDF PDF
437
254
PDF PDF
635
361
PDF PDF
1245
766
PDF PDF
746
460
PDF PDF
819
468
PDF PDF
883
519
PDF PDF
824
548
PDF PDF
796
488
PDF PDF
691
454
PDF PDF
640
427
PDF PDF

عنواندرخت معرفت؛ جشن نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششعلی اصغر محمدخانی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ اصطلاحات علمی (ریاضی، نجوم، فیزیک، شیمی، زمین شناسی، جانورشناسی، گیاه شناسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته (انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواژه نامه علوم پلیسی شامل واژه های پلیس جنایی، جرم شناسی، راهنمایی و رانندگی و مواد مخدر (انگلیسی - فارسی و فارسی - انگلیسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرمرکز اسناد و مدارک علمی ایران

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجنگ و خاطره: میزگرد بررسی ادبیات خاطره‌نویسی رزمندگان جنگ ایران (و عراق) و رزمندگان فرانسوی جنگ جهانی اول (15-16 آذرماه 1378 -تهران)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات هزاره شیخ مفید (سهم ایرانیان در تفسیر قرآن)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششبهاءالدین خرمشاهی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپقم

ناشرکنگره هزاره شیخ مفید

تاریخ چاپ1413 هجری قمری

زبانفارسی

عنوانسعی مشکور (یادنامه استاد فقید دکتر محمدجواد مشکور)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششسعید میرمحمدصادق

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی انتشاراتی پایا

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر