منبع   ۲۷۶ موضوع   ۴۷ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
135
135
PDF PDF
409
364
PDF PDF
530
261
PDF PDF
353
261
PDF PDF
297
233
PDF PDF
357
217
PDF PDF
350
251
PDF PDF
399
227
PDF PDF
340
183
PDF PDF
351
211
PDF PDF
535
365
PDF PDF
435
523
PDF PDF
277
162
PDF PDF
480
203
PDF PDF
434
254
PDF PDF
379
216
PDF PDF

عنواننهصدمین سال وفات خواجه عبدالله انصاری هروی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرطبع کتب مدیریت عمومی نشرات داخلی وزارت مطبوعات

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجشن‌نامه دکتر علی اشرف صادقی (پژوهش های زبان شناسی ایرانی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششامید طبیب زاده

موضوعکلیات/یادنامه , کلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننشریه بنیاد دایره المعارف اسلامی، تحقیقات اسلامی، یادنامه دکتر احمد طاهری عراقی، سال ششم، شماره 1و2، 1370

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/یادنامه

ناشربنیاد دایره المعارف اسلامی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به یادگار مجلس بزرگداشت دقیقی طوسی (مشهد، 23 تا 25 آذر 1354)، سال یازدهم، شماره چهارم

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپمشهد

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشهای هخامنشی شامل: هشت مقاله در باب تاریخ و باستان شناسی هخامنشی به قلم دانشوران غربی

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجمعلیرضا شاپور شهبازی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه کیهان

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر