منبع   ۲۷۴ موضوع   ۴۶ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
156
177
PDF PDF
354
196
PDF PDF
267
231
PDF PDF
227
207
PDF PDF
251
184
PDF PDF
292
221
PDF PDF
310
179
PDF PDF
246
151
PDF PDF
264
173
PDF PDF
425
333
PDF PDF
360
400
PDF PDF
225
147
PDF PDF
357
188
PDF PDF
323
218
PDF PDF
301
197
PDF PDF
424
392
PDF PDF
275
179
PDF PDF

عنوانجشن‌نامه دکتر علی اشرف صادقی (پژوهش های زبان شناسی ایرانی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششامید طبیب زاده

موضوعکلیات/یادنامه , کلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننشریه بنیاد دایره المعارف اسلامی، تحقیقات اسلامی، یادنامه دکتر احمد طاهری عراقی، سال ششم، شماره 1و2، 1370

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/یادنامه

ناشربنیاد دایره المعارف اسلامی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به یادگار مجلس بزرگداشت دقیقی طوسی (مشهد، 23 تا 25 آذر 1354)، سال یازدهم، شماره چهارم

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپمشهد

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشهای هخامنشی شامل: هشت مقاله در باب تاریخ و باستان شناسی هخامنشی به قلم دانشوران غربی

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجمعلیرضا شاپور شهبازی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه کیهان

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر