منبع   ۴۲۵ موضوع   ۵۶ دنبال کننده   ۲
جمعی از نویسندگان
199
220
PDF PDF
187
180
PDF PDF
164
138
PDF PDF
173
153
PDF PDF
117
114
PDF PDF
141
147
PDF PDF
137
137
PDF PDF
122
128
PDF PDF
138
137
PDF PDF
224
190
PDF PDF
164
127
PDF PDF
409
421
PDF PDF
509
361
PDF PDF
630
498
PDF PDF

عنوانخواجو 3 - ویژه کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی کرمان مهرماه 1370

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپکرمان

ناشرانتشارات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخواجو 2 - ویژه کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی کرمان مهرماه 1370

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپکرمان

ناشرانتشارات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخنرانی های دومین دوره جلسات سخنرانی و بحث درباره خانواده و فرهنگ

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی - جلد هفتم (در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و مردم‌شناسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششم. پ. جکتاجی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی - جلد ششم (در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و مردم‌شناسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششم. پ. جکتاجی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی - جلد چهارم (در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و مردم‌شناسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششم. پ. جکتاجی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرنشر طاعتی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی - جلد سوم (در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و مردم‌شناسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششم. پ. جکتاجی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرانتشارات طاعتی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی - جلد دوم (در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و مردم‌شناسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششم. پ. جکتاجی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرانتشارات طاعتی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی - جلد اول (در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و مردم‌شناسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

اشرافم. پ. جکتاجی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرانتشارات طاعتی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناسنادی از مطبوعات و احزاب دوره رضاشاه

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششعلیرضا اسماعیلی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمناسبات دین و فرهنگ در جامعه ایران (مقالات سومین کنگره دین پژوهان)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

ناشروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیرخانه دین پژوهان کشور)

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسریر سخن: مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی

به کوششحسن ذوالفقاری

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشردانش پژوهان آینده ساز

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر