456
نویسنده
1
موضوع
503
منبع
به مقالات متعدد چاپ شده در قالب یک کتاب(به صورت یک مجموعه و به طور یک جا) مجموعه مقالات گفته می شود. مجموعه مقالات اغلب دربرگیرنده ی مقاله های مختلف یک فرد(نویسنده) در طول سالیان است(که این مقالات به صورت یک مجموعه، به همراه هم منتشر می شوند) اما ممکن است همه ی مقالات در مورد یک مسئله و موضوع خاص نگاشته شده باشند و همچنین یک کتاب مجموعه مقالات ، حاصل مقاله های نویسندگان مختلف و متعددی باشد. بیشتراوقات، مقالات این کتاب ها پیش ازانتشاردرقالب کتاب، در جراید و مجلات به چاپ رسیده اند.

عنواندانش و شبه دانش: دانستنی‌هایی درباره خواب، هیپنوتیزم، تله‌پاتی، حافظه، معرفت شهودی، زبان جانوران و غیره

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمپرویز شهریاری

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجله تحقیقات فارسی: ویژه‌نامه مطالعات سعدی، گروه فارسی دانشگاه دهلی

به کوششراجندر کمار

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپهند

ناشربخش فارسی دانشگاه دهلی هند

تاریخ چاپ2022 میلادی

زبانفارسی

ایرانشناسی در شوروی، دولت در عهد ایلخانان، فقه اللغه ایرانی
ای. م. ارانسکی ای. پ. پطروشفسکی
PDF

عنوانایرانشناسی در شوروی، دولت در عهد ایلخانان، فقه اللغه ایرانی

نویسندهای. م. ارانسکی, ای. پ. پطروشفسکی

مترجمیعقوب آژند

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارت نیلوفر

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفصل زنان: مجموعه آراء و دیدگاه‌های فمنیستی (جلد دوم)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششنوشین احمدی خراسانی, پروین اردلان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر توسعه

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمیراث اسپانیای مسلمان (جلد دوم)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجم. گروهی از مترجمان

اشرافسلمی خضرا جیوسی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر