543
نویسنده
1
موضوع
590
منبع
به مقالات متعدد چاپ شده در قالب یک کتاب(به صورت یک مجموعه و به طور یک جا) مجموعه مقالات گفته می شود. مجموعه مقالات اغلب دربرگیرنده ی مقاله های مختلف یک فرد(نویسنده) در طول سالیان است(که این مقالات به صورت یک مجموعه، به همراه هم منتشر می شوند) اما ممکن است همه ی مقالات در مورد یک مسئله و موضوع خاص نگاشته شده باشند و همچنین یک کتاب مجموعه مقالات ، حاصل مقاله های نویسندگان مختلف و متعددی باشد. بیشتراوقات، مقالات این کتاب ها پیش ازانتشاردرقالب کتاب، در جراید و مجلات به چاپ رسیده اند.

عنوانسعی مشکور (یادنامه استاد فقید دکتر محمدجواد مشکور)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششسعید میرمحمدصادق

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی انتشاراتی پایا

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش بازی، فرهنگ، جوانان

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم‌شناسی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسبک و شیوه (مقاله های تحقیقی، گزارش ها و پایان نامه ها)

نویسندهکارول اسلید

مترجممهراندخت نظام شهیدی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات آگاه

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و تمدن اسلامی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشراداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر