404
نویسنده
1
موضوع
451
منبع
به مقالات متعدد چاپ شده در قالب یک کتاب(به صورت یک مجموعه و به طور یک جا) مجموعه مقالات گفته می شود. مجموعه مقالات اغلب دربرگیرنده ی مقاله های مختلف یک فرد(نویسنده) در طول سالیان است(که این مقالات به صورت یک مجموعه، به همراه هم منتشر می شوند) اما ممکن است همه ی مقالات در مورد یک مسئله و موضوع خاص نگاشته شده باشند و همچنین یک کتاب مجموعه مقالات ، حاصل مقاله های نویسندگان مختلف و متعددی باشد. بیشتراوقات، مقالات این کتاب ها پیش ازانتشاردرقالب کتاب، در جراید و مجلات به چاپ رسیده اند.

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش ادبیات کودکان و نوجوانان (بیرجند: 1381)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمدحسین قرشی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپبیرجند

ناشرنشر گلرو

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکرمان در قلمرو تحقیقات ایرانی (مجموعه ای ازمقالات پژوهشی درباره تاریخ و فرهنگ استان کرمان)

به کوششمحمدرسول دریاگشت

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصدای شالیزار: مجموعه شعر و مقاله درباره برنج و برنج‌کاری

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششرحیم چراغی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاهنامه فردوسی پدیده بزرگ فرهنگی در تمدن جهانی (چکیده مقالات)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعسکر علی رجب زاده, منور محمد نظرزاده, عبدالحی کاملی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات ایرانی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننهصدمین سال وفات خواجه عبدالله انصاری هروی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرطبع کتب مدیریت عمومی نشرات داخلی وزارت مطبوعات

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخودآگاهی یا تاریخ پژوهی، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت استاد عبدالهادی حائری (مهرماه 1379)

به کوشششهرام یوسفی فر

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخورشید سخن: جشن‌نامه آغاز بیستمین سال میلاد انجمن فرهنگی ادبی سخن کاشان

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی اصغر صائم کاشانی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپکاشان

ناشرنشر مرسل

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر