304
نویسنده
1
موضوع
344
منبع
به مقالات متعدد چاپ شده در قالب یک کتاب(به صورت یک مجموعه و به طور یک جا) مجموعه مقالات گفته می شود. مجموعه مقالات اغلب دربرگیرنده ی مقاله های مختلف یک فرد(نویسنده) در طول سالیان است(که این مقالات به صورت یک مجموعه، به همراه هم منتشر می شوند) اما ممکن است همه ی مقالات در مورد یک مسئله و موضوع خاص نگاشته شده باشند و همچنین یک کتاب مجموعه مقالات ، حاصل مقاله های نویسندگان مختلف و متعددی باشد. بیشتراوقات، مقالات این کتاب ها پیش ازانتشاردرقالب کتاب، در جراید و مجلات به چاپ رسیده اند.

عنوانبررسی‌هایی درباره مولوی؛ مجموعه‌ای از چند مقاله درباره جلال‌الدین محمد مولوی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرشورای عالی فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشانزده مقاله در زبانشناسی کاربردی و ترجمه لطف الله یارمحمدی

نویسندهلطف الله یارمحمدی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپشیراز

ناشرانتشارات نوید شیراز

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخنرانی‌های سومین دوره جلسات سخنرانی و بحث درباره زبان فارسی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخنرانی‌های دومین دوره جلسات سخنرانی و بحث درباره زبان فارسی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخنرانی‌های نخستین دوره جلسات سخنرانی و بحث درباره زبان فارسی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفکر و نظر فارسی ادب نمبر (= مجله فکر و نظر، ویژه‌نامه ادبیات فارسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپهند/َعَلیگَر

ناشردانشگاه اسلامی عَلیگَر

تاریخ چاپ2011 میلادی

زباناردو

عنوانالزّبیر؛ کتب‌خانه نمبر (= مجله الزّبیر؛ ویژه کتابخانه‌ها)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپپاکستان/شهر بَهاوَل‌پور

ناشرآکادمیِ اردو بَهاوَل‌پور

تاریخ چاپ1967 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانزبانشناسی (گزیده مقالات مجله فرهنگ و زندگی 1348 ـ 1356)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزبان و رسانه با گرایش به زبان فارسی و رادیو: مجموعه مقالات هم‌اندیشی زبان و رسانه

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششمحمد پروری

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرتحقیق و توسعه رادیو

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزبان و جامعه‌شناسی (گزیده مقالات مجله فرهنگ و زندگی 1348 ـ 1356)

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر