431
نویسنده
1
موضوع
479
منبع
به مقالات متعدد چاپ شده در قالب یک کتاب(به صورت یک مجموعه و به طور یک جا) مجموعه مقالات گفته می شود. مجموعه مقالات اغلب دربرگیرنده ی مقاله های مختلف یک فرد(نویسنده) در طول سالیان است(که این مقالات به صورت یک مجموعه، به همراه هم منتشر می شوند) اما ممکن است همه ی مقالات در مورد یک مسئله و موضوع خاص نگاشته شده باشند و همچنین یک کتاب مجموعه مقالات ، حاصل مقاله های نویسندگان مختلف و متعددی باشد. بیشتراوقات، مقالات این کتاب ها پیش ازانتشاردرقالب کتاب، در جراید و مجلات به چاپ رسیده اند.

عنوانمجموعه مقالات همایش بین‌المللی خلیج‌فارس در گستره تاریخ 3-4 خرداد 1384، جلد اول

به کوششاصغر منتظرالقائم

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپاصفهان

ناشرانتشارات دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبارگاه سخن: دو سال همدلی و همنوایی در انجمن فرهنگی ـ ادبی امیرکبیر (اراکی های مقیم تهران) 1378 ـ 1379

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمدباقر صدرا

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ادبی امیر کبیر

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناندیشه سیاسی ایرانی از حلاج تا سجستانی (مجموعه مقالات) دفتر چهارم

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمد کریمی زنجانی اصل

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر کویر

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرآمدی بر چالش آرمان و واقعیت در فلسفه سیاسی فارابی (مجموعه مقالات) دفتر سوم

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمد کریمی زنجانی اصل

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر کویر

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرآمدی بر کشاکش غزالی و اسماعیلیان (مجموعه مقالات) دفتر دوم

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمد کریمی زنجانی اصل

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر کویر

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرآمدی بر کشاکش غزالی و اسماعیلیان (مجموعه مقالات) دفتر اول

به کوششمحمد کریمی زنجانی اصل

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر کویر

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتجلی یک سال همدلی در انجمن ادبی ـ هنری امیرکبیر (اراکی‌های مقیم تهران) در سال 1372

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر ما

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپزوهش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا، جلد اول (سومین همایش از 11 تا 16 مهرماه 1377- 3 تا 8 اکتبر 1998 دانشگاه هامبورگ آلمان)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششمسعود میرشاهی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

ناشرانجمن رودکی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر