270
نویسنده
1
موضوع
310
منبع
به مقالات متعدد چاپ شده در قالب یک کتاب(به صورت یک مجموعه و به طور یک جا) مجموعه مقالات گفته می شود. مجموعه مقالات اغلب دربرگیرنده ی مقاله های مختلف یک فرد(نویسنده) در طول سالیان است(که این مقالات به صورت یک مجموعه، به همراه هم منتشر می شوند) اما ممکن است همه ی مقالات در مورد یک مسئله و موضوع خاص نگاشته شده باشند و همچنین یک کتاب مجموعه مقالات ، حاصل مقاله های نویسندگان مختلف و متعددی باشد. بیشتراوقات، مقالات این کتاب ها پیش ازانتشاردرقالب کتاب، در جراید و مجلات به چاپ رسیده اند.

عنوانمقالات گوناگون؛ مقالات تاریخی، سیاسی، ادبی، اجتماعی و یادداشت‌های شخصی

نویسندهخلیل ثقفی (اعلم الدوله)

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1322 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندانشگاه پهلوی: خرد و کوشش؛ مجموعه بررسی‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و ادبی (دفتر اول، اردیبهشت 1348)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه پهلوی

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات نوین ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجمیعقوب آژند

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر