470
نویسنده
1
موضوع
517
منبع
به مقالات متعدد چاپ شده در قالب یک کتاب(به صورت یک مجموعه و به طور یک جا) مجموعه مقالات گفته می شود. مجموعه مقالات اغلب دربرگیرنده ی مقاله های مختلف یک فرد(نویسنده) در طول سالیان است(که این مقالات به صورت یک مجموعه، به همراه هم منتشر می شوند) اما ممکن است همه ی مقالات در مورد یک مسئله و موضوع خاص نگاشته شده باشند و همچنین یک کتاب مجموعه مقالات ، حاصل مقاله های نویسندگان مختلف و متعددی باشد. بیشتراوقات، مقالات این کتاب ها پیش ازانتشاردرقالب کتاب، در جراید و مجلات به چاپ رسیده اند.

عنوانجستارها درباره زبان، ادب و فرهنگ تاجیکستان (جلد دوم)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمسعود میرشاهی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اساطیر

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات کنگره بین المللی نهمین سده تولد حکیم نظامی گنجوی - جلد سوم

به کوششمنصور ثروت

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات کنگره بین المللی نهمین سده تولد حکیم نظامی گنجوی - جلد دوم

به کوششمنصور ثروت

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبه یادگار کنگره جهانی بزرگداشت نهمین سده تولد حکیم نظامی گنجوی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپمشهد

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه مقالات کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران 11-14 مهرماه 1371

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرکنگره بین المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجله دانش، شماره 142 ـ 143؛ ویژه نامه پنجاهمین سالگرد تأسیس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات سمینار: تاریخ علم در اسلام و نقش دانشمندان ایرانی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمحمد علی شعاعی, محسن حیدرنیا

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندانش و شبه دانش: دانستنی‌هایی درباره خواب، هیپنوتیزم، تله‌پاتی، حافظه، معرفت شهودی، زبان جانوران و غیره

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمپرویز شهریاری

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجله تحقیقات فارسی: ویژه‌نامه مطالعات سعدی، گروه فارسی دانشگاه دهلی

به کوششراجندر کمار

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپهند

ناشربخش فارسی دانشگاه دهلی هند

تاریخ چاپ2022 میلادی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر