531
نویسنده
1
موضوع
578
منبع
به مقالات متعدد چاپ شده در قالب یک کتاب(به صورت یک مجموعه و به طور یک جا) مجموعه مقالات گفته می شود. مجموعه مقالات اغلب دربرگیرنده ی مقاله های مختلف یک فرد(نویسنده) در طول سالیان است(که این مقالات به صورت یک مجموعه، به همراه هم منتشر می شوند) اما ممکن است همه ی مقالات در مورد یک مسئله و موضوع خاص نگاشته شده باشند و همچنین یک کتاب مجموعه مقالات ، حاصل مقاله های نویسندگان مختلف و متعددی باشد. بیشتراوقات، مقالات این کتاب ها پیش ازانتشاردرقالب کتاب، در جراید و مجلات به چاپ رسیده اند.

عنوانسعی مشکور (یادنامه استاد فقید دکتر محمدجواد مشکور)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششسعید میرمحمدصادق

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی انتشاراتی پایا

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش بازی، فرهنگ، جوانان

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم‌شناسی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسبک و شیوه (مقاله های تحقیقی، گزارش ها و پایان نامه ها)

نویسندهکارول اسلید

مترجممهراندخت نظام شهیدی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات آگاه

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و تمدن اسلامی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشراداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننابغه بوزجان (گزیده مقالات سمینار بین المللی ابوالوفای بوزجانی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششمحسن حیدرنیا

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات کنگره بزرگداشت دویستمین سال تولد حکیم سبزواری

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششعباس جوارشکیان, محمود الیاسی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپسبزوار

ناشرانتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقاله های سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی 3 - 5 دی ماه 1370

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سمت

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات و سخنرانیهای اولین و دومین کنگره بزرگداشت بانوی مجتهده سیده نصرت امین

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششمینا خواجه نوری

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپاصفهان

ناشرمعاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسقراط خراسان (نگاهی به شخصیت، فضایل، مجاهدات و آثار استاد محمدتقی شریعتی مزینانی)

نویسندهمحمود اسعدی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر