363
نویسنده
1
موضوع
405
منبع
به مقالات متعدد چاپ شده در قالب یک کتاب(به صورت یک مجموعه و به طور یک جا) مجموعه مقالات گفته می شود. مجموعه مقالات اغلب دربرگیرنده ی مقاله های مختلف یک فرد(نویسنده) در طول سالیان است(که این مقالات به صورت یک مجموعه، به همراه هم منتشر می شوند) اما ممکن است همه ی مقالات در مورد یک مسئله و موضوع خاص نگاشته شده باشند و همچنین یک کتاب مجموعه مقالات ، حاصل مقاله های نویسندگان مختلف و متعددی باشد. بیشتراوقات، مقالات این کتاب ها پیش ازانتشاردرقالب کتاب، در جراید و مجلات به چاپ رسیده اند.

عنوانشاعر هنرمندی که شایسته این فراموشی نیست: زندگی‌نامه و کارنامه ادبی طالب آملی (گزیده مقالات مجله هنر و مردم 1341 ـ 1358)

نویسندهفرامرز گودرزی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

مردی برتر از عصر خویش؛ ابن سینا، نابغه جهان پزشکی
حسین خدیو جم محمود نجم آبادی
PDF

عنوانمردی برتر از عصر خویش؛ ابن سینا، نابغه جهان پزشکی

نویسندهحسین خدیو جم, محمود نجم آبادی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشنامه کتیبه و زبان، شماره 7 و 8، پاییز و زمستان 1398

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکوی سلامت: مجموعه مقالات همایش بزرگداشت خواجه عماد فقیه کرمانی (30 ـ 31 خردادماه 1381ـ کرمان)

به کوششمحمدرضا صرفی

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپکرمان

ناشرانتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

دو رساله درباره انقلاب مشروطیت ایران از محمدآقا ایروانی و ابوالقاسم خان ناصر الملک
عبدالحسین زرین‌کوب روزبه زرین‌کوب
PDF

عنواندو رساله درباره انقلاب مشروطیت ایران از محمدآقا ایروانی و ابوالقاسم خان ناصر الملک

به کوششعبدالحسین زرین‌کوب, روزبه زرین‌کوب

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان اسناد ملی ایران

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر