555
نویسنده
1
موضوع
612
منبع
به مقالات متعدد چاپ شده در قالب یک کتاب(به صورت یک مجموعه و به طور یک جا) مجموعه مقالات گفته می شود. مجموعه مقالات اغلب دربرگیرنده ی مقاله های مختلف یک فرد(نویسنده) در طول سالیان است(که این مقالات به صورت یک مجموعه، به همراه هم منتشر می شوند) اما ممکن است همه ی مقالات در مورد یک مسئله و موضوع خاص نگاشته شده باشند و همچنین یک کتاب مجموعه مقالات ، حاصل مقاله های نویسندگان مختلف و متعددی باشد. بیشتراوقات، مقالات این کتاب ها پیش ازانتشاردرقالب کتاب، در جراید و مجلات به چاپ رسیده اند.

عنواندرخت معرفت؛ جشن نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششعلی اصغر محمدخانی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجنگ و خاطره: میزگرد بررسی ادبیات خاطره‌نویسی رزمندگان جنگ ایران (و عراق) و رزمندگان فرانسوی جنگ جهانی اول (15-16 آذرماه 1378 -تهران)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات هزاره شیخ مفید (سهم ایرانیان در تفسیر قرآن)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششبهاءالدین خرمشاهی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپقم

ناشرکنگره هزاره شیخ مفید

تاریخ چاپ1413 هجری قمری

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر