منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
شمس الدین محمد ابن امین الدین ایوب دنیسری
983
610
PDF PDF

عنواننوادر التبادر لتحفة البهادر

مصححایرج افشار, محمد تقی دانش پژوه

نویسندهشمس الدین محمد ابن امین الدین ایوب دنیسری

موضوعنثر/متون کهن/علمی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی