18
نویسنده
1
موضوع
20
منبع
در شاخه ی متون علمی، ذیل سرفصل متون و نثر به معرفی کتبی پرداخته می شود که در گذشته درباب علوم مختلف نگاشته و تحریر شده اند و امروز برای ما از ابعاد گوناگون و بسیاری  به خصوص از جنبه ی ادبی دارای اعتبار و ارزش بسیاری هستند. کتبی که زیرمجموعه ی علومی همچون: طب، جغرافیا، نجوم و هیئت، زیست شناسی، فلسفه و... به رشته ی تحریر درآمده اند و امروزه بخش و قسمتی از تاریخ باشکوه و پرفروغ ادبیات این سرزمین هستند.

عنواننوادر التبادر لتحفة البهادر

مصححایرج افشار, محمد تقی دانش پژوه

نویسندهشمس الدین محمد ابن امین الدین ایوب دنیسری

موضوعنثر/متون کهن/علمی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندو فرس نامه منثور و منظوم در شناخت نژاد و پرورش و بیماریها و درمان اسب

به کوششعلی سلطانی گرد فرامرزی

موضوعنثر/متون کهن/علمی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنواناختیارات بدیعی: قسمت مفردات(کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران)

نویسندهعلی بن حسین انصاری شیرازی

مصححمحمد تقی میر

موضوعنثر/متون کهن/علمی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت دارویی پخش رازی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر