19
نویسنده
1
موضوع
21
منبع
در شاخه ی متون علمی، ذیل سرفصل متون و نثر به معرفی کتبی پرداخته می شود که در گذشته درباب علوم مختلف نگاشته و تحریر شده اند و امروز برای ما از ابعاد گوناگون و بسیاری  به خصوص از جنبه ی ادبی دارای اعتبار و ارزش بسیاری هستند. کتبی که زیرمجموعه ی علومی همچون: طب، جغرافیا، نجوم و هیئت، زیست شناسی، فلسفه و... به رشته ی تحریر درآمده اند و امروزه بخش و قسمتی از تاریخ باشکوه و پرفروغ ادبیات این سرزمین هستند.

عنوانعدة العقول و عمدة المعقول فی ایضاح مبانی الاصول همراه با دیگر مقالات فلسفی و کلامی

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهفضل بن احمد بن خلف بخاری

موضوعنثر/متون کهن/علمی

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننوادر التبادر لتحفة البهادر

مصححایرج افشار, محمد تقی دانش پژوه

نویسندهشمس الدین محمد ابن امین الدین ایوب دنیسری

موضوعنثر/متون کهن/علمی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندو فرس نامه منثور و منظوم در شناخت نژاد و پرورش و بیماریها و درمان اسب

به کوششعلی سلطانی گرد فرامرزی

موضوعنثر/متون کهن/علمی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنواناختیارات بدیعی: قسمت مفردات(کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران)

نویسندهعلی بن حسین انصاری شیرازی

مصححمحمد تقی میر

موضوعنثر/متون کهن/علمی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت دارویی پخش رازی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر