منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
حافظ محمود خان شیرانی
209
228
PDF PDF
573
401
PDF PDF

عنوانچهار مقاله بر فردوسی و شاهنامه

نویسندهحافظ محمود خان شیرانی

مترجمعبدالحی حبیبی قندهاری

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپافغانستان

ناشربیهقی کتاب خپرلو مؤسسه

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی