787
نویسنده
1
موضوع
579
منبع
در این بخش کتاب هایی که به زندگی، آثار و اندیشه ها ی فردوسی در قالب پژوهش پرداخته باشند معرفی می شوند و در اختیار مخاطبین ادب دوست قرار می گیرند.
پژوهش درباره فردوسی

عنوانواژه نامه شاهنامه: شامل شرح لغات، اصطلاحات، نام‌ها وجای‌های شاهنامه

نویسندهپرویز اتابکی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرفرزان روز

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی نسخه‌های شاهنامه فردوسی مورد استناد مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی در کار تصحیح علمی و انتقادی متن شاهنامه

نویسندهژیلا نصیری

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاهنامه فردوسی پدیده بزرگ فرهنگی در تمدن جهانی (چکیده مقالات)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعسکر علی رجب زاده, منور محمد نظرزاده, عبدالحی کاملی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات ایرانی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه: تحلیلی از شخصیت هفت پهلوان شاهنامه همراه با مقدمه ‌ای در شناخت فردوسی

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات یزدان

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه: تحلیلی از شخصیت هفت پهلوان شاهنامه همراه با مقدمه‌ای در شناخت فردوسی

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

خردنامه پارسایان: روایتی دیگر از شاهنامه فردوسی
محمدکاظم یوسف پور ماگالی تودوا
PDF

عنوانخردنامه پارسایان: روایتی دیگر از شاهنامه فردوسی

نویسندهمحمدکاظم یوسف پور, ماگالی تودوا

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرانتشارات دانشگاه گیلان

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحماسه داد: بحثی در محتوای سیاسی شاهنامه فردوسی

نویسندهف.م. جوانشیر

مترجمم.ب. آذینفر

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرحزب توده ایران

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی در شاهنامه: در باب ری، پهنۀ تهران، البرز، مازندران طبرستان، مازندران مغرب و مازندران مشرق در شاهنامه

به کوششعلی میرانصاری

نویسندهحسین کریمان

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان اسناد ملی ایران

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر