714
نویسنده
1
موضوع
507
منبع
در این بخش کتاب هایی که به زندگی، آثار و اندیشه ها ی فردوسی در قالب پژوهش پرداخته باشند معرفی می شوند و در اختیار مخاطبین ادب دوست قرار می گیرند.
پژوهش درباره فردوسی

عنوانمعجم شاهنامه با دو ذیل: 1. شواهد لغت فرس از شاهنامه، 2. گزیده لغت شهنامه عبدالقادر

مصحححسین خدیو جم

نویسندهمحمد بن الرضا بن محمد العلوی الطوسی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارش کنگره هزاره فردوسی (دوازدهم تا شانزدهم مهرماه 1313)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشروزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

تاریخ چاپ1313 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچهار مقاله بر فردوسی و شاهنامه

نویسندهحافظ محمود خان شیرانی

مترجمعبدالحی حبیبی قندهاری

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپافغانستان

ناشربیهقی کتاب خپرلو مؤسسه

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرستم‌نامه؛ بازگفته شده از شاهنامه فردوسی

نویسندهای. ام. ویلموت ـ باکستون

مترجماسماعیل فصیح

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرالبرز

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر