767
نویسنده
1
موضوع
560
منبع
در این بخش کتاب هایی که به زندگی، آثار و اندیشه ها ی فردوسی در قالب پژوهش پرداخته باشند معرفی می شوند و در اختیار مخاطبین ادب دوست قرار می گیرند.
پژوهش درباره فردوسی

عنوانپژوهشی در شاهنامه: در باب ری، پهنۀ تهران، البرز، مازندران طبرستان، مازندران مغرب و مازندران مشرق در شاهنامه

به کوششعلی میرانصاری

نویسندهحسین کریمان

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان اسناد ملی ایران

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و بررسی دو تصحیح تازه شاهنامه (ویرایش نهایی چاپ مسکو و ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جلال خالقی مطلق)

نویسندهسجاد آیدنلو

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانراهنمای نقشه جغرافیایی شاهنامه فردوسی

نویسندهحسین شهیدی مازندرانی (بیژن)

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز پانزده دریچه: نگاهی به فردوسی و شاهنامه او

مترجممحمدکاظم یوسف پور

نویسندهماگالی تودوا

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرانتشارات دانشگاه گیلان

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی نو به داستان رستم و اسفندیار: نقد و تحلیل آثار نویسندگان معاصر

نویسندهابراهیم خرم آبادی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نقش کلک

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده‌ای از معارف قرآن و نهج‌البلاغه در شاهنامه فردوسی (اعتقادی، اخلاقی، ادبی، اجتماعی، تاریخی)

نویسندهنرجس آزاد

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپشیراز

ناشرنوید

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانطرح اصلی داستان رستم و اسفندیار همراه با مباحثی در آیین مهر

نویسندهسیروس شمیسا

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرنشر میترا

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفردوسی و امیر ابوعلی سیمجور؛ مشتمل بر: دو قسمت و هفده بخش و شصت‌ونه صحنه و چند صفحه بر گذشته ایران

نویسندهس. علی آذری

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات نیل

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآیین شهریاری در ایران بر بنیاد شاهنامه فردوسی

نویسندهعلیقلی اعتمادمقدم

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاهنامه فردوسی شاهکار سخنوری و سخنوری: یادگار گرانبهای شعر و ادب که آزادمرد گوینده ایرانی هدیه به عالم بشریت کرده است (متن سخنرانی)

نویسندهجلال الدین همایی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاهنامه و زبان پهلوی؛ مقایسه داستانی و زبانی شاهنامه با منابع بازمانده از زبان پهلوی

نویسندهداریوش اکبرزاده

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرپازینه

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر