منبع   ۱ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
علی میرفطروس
570
542
PDF PDF

عنوانچند مقاله: درباره جامعه شناسی و ادبیات (سهند)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششعلی میرفطروس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرنشر صدا

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

تیراژ22000

زبانفارسی