1056
نویسنده
1
موضوع
895
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنوانتاریخ در ایران؛ شرح حال و معرفی آثار مورخان و جغرافی‌دانان ایران

نویسندهغلام‌حسین صدری افشار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ تمدن اسلام و عرب؛ نقد و تحلیل از دو کتاب تاریخی: تاریخ تمدن اسلام نوشته جرجی زیدان و تاریخ تمدن عرب نوشته گوستاو لوبون فرانسوی

نویسندههادی خاتمی بروجردی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه صدر

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانقصص قرآن مجید؛ برگرفته از تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

نویسندهیحیی مهدوی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات خوارزمی

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی به نشریات گهگاهی (معرفی نشریات نامنظم غیردولتی 1332 تا 1357)

نویسندهکاظم سادات اشکوری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرتیراژه

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت (جلد چهارم)؛ از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی (1332 ـ 1357)

نویسندهعبدالرحیم ذاکر حسین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر علم

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت (جلد سوم)؛ دوران تفوق و برتری جنبش‌های علمی (1320 ـ 1332)

نویسندهعبدالرحیم ذاکر حسین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر علم

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت (جلد دوم)؛ دوران بازگشت به حکومت فردی (1304 ـ 1320)

نویسندهعبدالرحیم ذاکر حسین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر علم

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت (جلد اول)؛ از استقرار مشروطیت تا خلع قاجار

نویسندهعبدالرحیم ذاکر حسین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر علم

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننویسندگان پیشرو ایران از مشروطیت تا 1350؛ تاریخچۀ رمان، قصه کوتاه، نمایشنامه و نقد ادبی در ایران معاصر

نویسندهمحمد علی سپانلو

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه اتشارات نگاه

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات نوین ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجمیعقوب آژند

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر