1285
نویسنده
1
موضوع
1124
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنواندیباچه نگاری در ده قرن: از قرن چهارم تا قرن چهاردهم هجری قمری

نویسندهسیدضیاءالدین سجادی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرزوار

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحکایتهای حیوانات در ادب فارسی: بررسی حکایت‌های حیوانات «فابلها» تا قرن دهم

نویسندهمحمد تقوی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر