1402
نویسنده
1
موضوع
1233
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنوانبررسی آگاهی‌ها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی - فرهنگی در ایران‌

نویسندهمنوچهر محسنی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشردبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننظریات نویسندگان بزرگ خارجی درباره صادق هدایت، زندگی و آثار او

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجمحسن قائمیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

ناشرچاپخانه کاویان

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناطوار اندیشه اسلامی از ایرانشهری تا متأله سبزواری؛ در شانزده پرسش و پاسخ

نویسندهمحمد خواجوی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مولی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهزاره های افغانستان (تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و سیاست)

نویسندهسیدعسکر موسوی

مترجماسدالله شفایی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی هنر نقش سیمرغ

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمردم شناسی انسان و حیوانات اهلی: انسان کدام حیوانات را چرا، چگونه، کی و کجا اهلی کرد؟

مترجماصغر کریمی

نویسندهژان پی‌یر دیگار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم‌شناسی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او

مترجمرسول جعفریان, سیدعلی قرائی

نویسندهاتان کلبرگ

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپقم

ناشرانتشارات کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی(ره)

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر