1354
نویسنده
1
موضوع
1187
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی
استوناوند: دژی که سه هزار و هشتصد سال از عمر آن می‌گذرد
منوچهر ستوده محمد مهریار احمد کبیری
PDF

عنواناستوناوند: دژی که سه هزار و هشتصد سال از عمر آن می‌گذرد

نویسندهمنوچهر ستوده, محمد مهریار, احمد کبیری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی جهانگیری

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچکیده تاریخ ریاضیات ایران (دوفصلنامه تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی)

نویسندهابوالقاسم قربانی

به کوششغلام‌حسین صدری افشار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرآینه میراث

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسالنامه فرهنگ شهرستان قزوین: گزارشی از کارهای انجام‌شده فرهنگ در شش‌ماهه اول سال تحصیلی 1339 ـ 1340

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپقزوین

ناشربی نا

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ طب و طبابت در ایران (از عهد قاجار تا پایان عصر رضاشاه به روایت اسناد) جلد اول: شامل قوانین و نظامنامه های طبی، گزارشات صحی و بهداشتی، ایجاد مدارس عالی طب و مراکز صحی و درمانی و وووو

نویسندهمحسن روستایی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمتون باستانی پیرامون روابط چین و ایران از روزگار اشکانی تا شاهرخ تیموری

به کوششابوالقاسم اسماعیل‌پور

نویسندهجان سین لیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده زبان و گویش

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگسترش مجموعه‌های اسلامی در کتابخانه های اروپای غربی و آمریکای شمالی

مترجمفرشته ناصری

نویسندهرومن استفن

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکار و کسب کتاب: گذشته، حال و آینده نشر، نیم قرن تجربه‌های ناشری بزرگ

نویسندهجیسن اپستاین

مترجمنازنین قائم‌مقامی فراهانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرقدیانی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر