983
نویسنده
1
موضوع
825
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی
المفید فی الادب العربی (الجزء الثالث) _ فرع العلوم العامة - فرع علوم الحیاة
احمد ابوحاقه ایلیا حاوی جوزیف الیاس
PDF

عنوانالمفید فی الادب العربی (الجزء الثالث) _ فرع العلوم العامة - فرع علوم الحیاة

نویسندهاحمد ابوحاقه, ایلیا حاوی, جوزیف الیاس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردارالعلم للملایین

تاریخ چاپ2000 هجری شمسی

زبانفارسی

المفید فی الادب العربی (الجزء الثالث) _ فرع الاجتماع والاقتصاد
احمد ابوحاقه ایلیا حاوی جوزیف الیاس
PDF

عنوانالمفید فی الادب العربی (الجزء الثالث) _ فرع الاجتماع والاقتصاد

نویسندهاحمد ابوحاقه, ایلیا حاوی, جوزیف الیاس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردارالعلم للملایین

تاریخ چاپ2000 میلادی

زبانعربی

المفید فی الادب العربی (الجزء الثالث) _ فرع الآداب و الانسانیات
احمد ابوحاقه ایلیا حاوی جوزیف الیاس
PDF

عنوانالمفید فی الادب العربی (الجزء الثالث) _ فرع الآداب و الانسانیات

نویسندهاحمد ابوحاقه, ایلیا حاوی, جوزیف الیاس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردارالعلم للملایین

تاریخ چاپ2000 میلادی

زبانعربی

المفید فی الادب العربی (الجزء الثانی)
احمد ابوحاقه ایلیا حاوی جوزیف الیاس
PDF

عنوانالمفید فی الادب العربی (الجزء الثانی)

نویسندهاحمد ابوحاقه, ایلیا حاوی, جوزیف الیاس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردارالعلم للملایین

تاریخ چاپ1999 میلادی

زبانعربی

المفید الجدید فی الادب العربی (الجزء الثانی)
احمد ابوحاقه ایلیا حاوی جوزیف الیاس
PDF

عنوانالمفید الجدید فی الادب العربی (الجزء الثانی)

نویسندهاحمد ابوحاقه, ایلیا حاوی, جوزیف الیاس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردارالعلم للملایین

تاریخ چاپ2008 میلادی

زبانعربی

المفید الجدید فی الادب العربی (الجزء الاول)
احمد ابوحاقه ایلیا حاوی جوزیف الیاس احمد ابوسعد
PDF

عنوانالمفید الجدید فی الادب العربی (الجزء الاول)

نویسندهاحمد ابوحاقه, ایلیا حاوی, جوزیف الیاس, احمد ابوسعد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردارالعلم للملایین

تاریخ چاپ2006 میلادی

زبانعربی

عنوانکتابخانه‌های ایران و مقدمه‌ای درباره کتابخانه‌های قدیم

نویسندهایرج افشار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشراداره کل نگارش وزارت آموزش و پرورش

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپروفسور ریپکا در دانشکده ادبیات تهران؛ سخنرانی و مراسم اعطای دکتری افتخاری

نویسندهیان ریپکا

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی در شناخت باغ‌های ایران و باغ‌های تاریخی شیراز

نویسندهعلیرضا آریان‌پور

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر