1001
نویسنده
1
موضوع
843
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنوانفشندک به ضمیمه جغرافیای طالقان به قلم محمدحسن صنیع الدوله

نویسندههوشنگ پورکریم

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجغرافیای تاریخی گیلان، مازندران، آذربایجان از نظر جهانگردان

نویسندهابوالقاسم طاهری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزفره؛ تاریخ و جغرافیا، شرح حال علما و شعرا، آداب و رسوم

نویسندهمحمدحسن رجایی زفره ای

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپاصفهان

ناشراداره کل فرهنگ و هنر استان اصفهان

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتابخانه‌های استان خراسان از آغاز اسلام تا عصر حاضر؛ شامل کتابخانه‌های عمومی، خصوصی، آموزشی، شخصی

نویسندهمحمد نیک پور

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپمشهد

ناشراداره کل فرهنگ استان خراسان

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروان‌پژوهی از آثار الان کاردک دانشمند روان‌پژوه فرانسوی به ضمیمه تفسیر رباعیات خیام از عالم روحی

به کوششحسن سعد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن روان‌پژوهی ایران

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترکمن‌های ایران (پژوهش تاریخی ـ مردم‌شناسی)

مترجمسیروس ایزدی, حسین تحویلی

نویسندهبی بی رابعه لوگاشوا

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات شباهنگ

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

انتخاب کتاب؛ راهنمای کتابداران و کتابخانه‌ها
علی سینایی مسعوده توفیق
PDF

عنوانانتخاب کتاب؛ راهنمای کتابداران و کتابخانه‌ها

نویسندهعلی سینایی, مسعوده توفیق

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مدارک علمی مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

المفید فی الادب العربی (الجزء الثالث) _ فرع العلوم العامة - فرع علوم الحیاة
احمد ابوحاقه ایلیا حاوی جوزیف الیاس
PDF

عنوانالمفید فی الادب العربی (الجزء الثالث) _ فرع العلوم العامة - فرع علوم الحیاة

نویسندهاحمد ابوحاقه, ایلیا حاوی, جوزیف الیاس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردارالعلم للملایین

تاریخ چاپ2000 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر