1393
نویسنده
1
موضوع
1224
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنواناطوار اندیشه اسلامی از ایرانشهری تا متأله سبزواری؛ در شانزده پرسش و پاسخ

نویسندهمحمد خواجوی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مولی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهزاره های افغانستان (تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و سیاست)

نویسندهسیدعسکر موسوی

مترجماسدالله شفایی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی هنر نقش سیمرغ

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمردم شناسی انسان و حیوانات اهلی: انسان کدام حیوانات را چرا، چگونه، کی و کجا اهلی کرد؟

مترجماصغر کریمی

نویسندهژان پی‌یر دیگار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم‌شناسی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او

مترجمرسول جعفریان, سیدعلی قرائی

نویسندهاتان کلبرگ

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپقم

ناشرانتشارات کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی(ره)

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ فلسفه در دوره انتشار فرهنگ یونانی و دوره رومی

نویسندهامیل بریه

مترجمعلی مراد داودی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

دوازده قرن شکوه: نقدی بر نظرات نگارنده کتاب دوازده قرن سکوت
امیر نعمتی لیمایی داریوش احمدی
PDF

عنواندوازده قرن شکوه: نقدی بر نظرات نگارنده کتاب دوازده قرن سکوت

نویسندهامیر نعمتی لیمایی, داریوش احمدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپسبزوار

ناشرانتشارات امیدمهر

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخچه شرق شناسی: کاوشی در سیر مطالعات اسلامی در غرب

نویسندهعبدالله همتی گلیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپمشهد

ناشرسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیر تاریخی برقع از باستان تا به امروز: برقع پوشان خلیج فارس و دریای عمان

نویسندهعباس انجم روز

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتقویم یکصدوپنج ساله تطبیقی شامل دو قسمت تطبیق سال‌های شمسی به قمری و میلادی و تطبیق سال‌های قمری به شمسی و میلادی

نویسندهاحمد نجم آبادی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی تحریر ایران

تاریخ چاپ1334 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر