1408
نویسنده
1
موضوع
1239
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی
1005
1209
PDF PDF

عنوانآموزش‌های زرتشت پیامبر ایران درباره روش اندیشیدن و کامیاب شدن در زندگی

مترجمموبد رستم شهزادی

نویسندهتهمورث ستنا

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپپاکستان/کراچی

ناشربنیاد انتشارات فرهنگ آریایی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننشانه مولف فارسی: جدول سه رقمی مبتنی بر کاتر - سن‌برن

نویسندهامیرمسعود نیکبخت جم

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ملی ایران

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی آگاهی‌ها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی - فرهنگی در ایران‌

نویسندهمنوچهر محسنی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشردبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننظریات نویسندگان بزرگ خارجی درباره صادق هدایت، زندگی و آثار او

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجمحسن قائمیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

ناشرچاپخانه کاویان

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناطوار اندیشه اسلامی از ایرانشهری تا متأله سبزواری؛ در شانزده پرسش و پاسخ

نویسندهمحمد خواجوی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مولی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر