1052
نویسنده
1
موضوع
891
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنوانقصص قرآن مجید؛ برگرفته از تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

نویسندهیحیی مهدوی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات خوارزمی

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی به نشریات گهگاهی (معرفی نشریات نامنظم غیردولتی 1332 تا 1357)

نویسندهکاظم سادات اشکوری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرتیراژه

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت (جلد چهارم)؛ از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی (1332 ـ 1357)

نویسندهعبدالرحیم ذاکر حسین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر علم

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت (جلد سوم)؛ دوران تفوق و برتری جنبش‌های علمی (1320 ـ 1332)

نویسندهعبدالرحیم ذاکر حسین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر علم

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت (جلد دوم)؛ دوران بازگشت به حکومت فردی (1304 ـ 1320)

نویسندهعبدالرحیم ذاکر حسین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر علم

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت (جلد اول)؛ از استقرار مشروطیت تا خلع قاجار

نویسندهعبدالرحیم ذاکر حسین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر علم

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننویسندگان پیشرو ایران از مشروطیت تا 1350؛ تاریخچۀ رمان، قصه کوتاه، نمایشنامه و نقد ادبی در ایران معاصر

نویسندهمحمد علی سپانلو

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه اتشارات نگاه

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات نوین ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجمیعقوب آژند

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحول نثر فارسی در شبه قاره در دوره تیموریان متأخر (1119 ـ 1274 ق)

نویسندهسیده محموده هاشمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر