1230
نویسنده
1
موضوع
1064
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنوانایران و ماوراء النهر در نوشته های چینی و مغولی سده های میانه (جستارهای تاریخی و جغرافیایی)

مترجمهاشم رجب زاده

نویسندهامیلی و. برتشنایدر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان

نویسندهمهدی فرهانی منفرد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر دفاع از روشنفکران (با سه مقدمه از مترجم فرانسوا شاتله و دکتر مصطفی رحیمی؛ به انضمام من متهم میکنم از امیل زولا)

مترجمرضا سید حسینی

نویسندهژان پل سارتر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارت نیلوفر

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

ایرانیان ترکمن؛ پژوهشی در مردم شناسی و جمعیت شناسی
محمد شریف کمالی اصغر عسگری خانقاه
PDF

عنوانایرانیان ترکمن؛ پژوهشی در مردم شناسی و جمعیت شناسی

نویسندهمحمد شریف کمالی, اصغر عسگری خانقاه

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اساطیر

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترانه های ملی ایران، سیری در ترانه و ترانه سرایی در ایران

نویسندهمحمد احمدپناهی سمنانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علم

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانطنز و طنزپردازی در ایران: پژوهشی در ادبیات اجتماعی، سیاسی، انتقادی، علل روانی و اجتماعی

نویسندهحسین بهزادی‌ اندوهجردی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرصدوق

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر