منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمود طاووسی
537
508
PDF PDF
379
456
PDF PDF
408
484
PDF PDF

عنواننامگانی استاد علی سامی؛ بیست‌وهشت مقاله در زمینه‌های باستان‌شناسی، فرهنگ، ادب، تاریخ و هنر ایران

به کوششمحمود طاووسی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپشیراز

ناشرنوید

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنواننامگانی استاد علی سامی؛ بیست‌وسه مقاله در زمینه‌های باستان‌شناسی، فرهنگ، ادب، تاریخ و هنر ایران

به کوششمحمود طاووسی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپشیراز

ناشرنوید

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی