منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمود طاووسی
486
477
PDF PDF
329
429
PDF PDF
377
453
PDF PDF

عنواننامگانی استاد علی سامی؛ بیست‌وهشت مقاله در زمینه‌های باستان‌شناسی، فرهنگ، ادب، تاریخ و هنر ایران

به کوششمحمود طاووسی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپشیراز

ناشرنوید

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنواننامگانی استاد علی سامی؛ بیست‌وسه مقاله در زمینه‌های باستان‌شناسی، فرهنگ، ادب، تاریخ و هنر ایران

به کوششمحمود طاووسی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپشیراز

ناشرنوید

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی