منبع   ۵ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
حسین احمدی پور
348
315
PDF PDF
364
296
PDF PDF
733
300
PDF PDF
765
591
PDF PDF

عنوانحماسه های بزرگ ملی، شاهنامه بزرگترین شاهکار حماسی جهان (نشریه شماره 10)

به کوششحسین احمدی پور

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی

مکان چاپآذربایجان شرقی

ناشرشورای جشن شاهنشاهی آذربایجان شرقی

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآریامهر (هفتمین نشریه شورای مرکزی جشن شاهنشاهی آذربایجان شرقی)

به کوششحسین احمدی پور

موضوعنشریات ادواری

مکان چاپآذربایجان شرقی

ناشرنشریه شورای مرکزی جشن شاهنشاهی آذربایجان شرقی

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

زبانفارسی