22
نویسنده
1
موضوع
25
منبع

عنواننگاه ایرانی به مطبوعات عربی: گزارش سفر اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات ایران به سه کشور اردن، لبنان و کویت

نویسندهسیدمحمد صحفی

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب دوم: مجله رنگین‌کمان نو

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب پنجم: مجله بامشاد

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب هفتم: مجله امید ایران

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب دهم: روزنامه مرد مبارز

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب ششم: روزنامه آیندگان

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب اول: مجله تهران مصور

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب نهم: روزنامه فرمان

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: کتاب هشتم: مجله فردوسی

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصورت جراید ایران و جرایدی که در خارج ایران به زبان فارسی طبع شده است

مصححسیدفرید قاسمی

نویسندهه. ل. رابینو

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشنامه، مجموعه مقالات پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، دفتر دوم، تابستان 1380

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشنامه، مجموعه مقالات پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، دفتر یکم، پاییز 1379

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/نشریات ادواری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر